Gå til innhold

§ 9-7 Bistand fra andre norske myndigheter

§ 9-7. Bistand fra andre norske myndigheter

§ 7-19 første ledd gjelder tilsvarende når annen stats tjenestepersonell etter avtale om tollsamarbeid utøver norsk eller fremmed stats myndighet i kontrollområde etter § 9-2.

Politi og militære myndigheter plikter etter § 7-19 å yte nødvendig hjelp til norske tollmyndigheter. Etter § 9-7 gjelder denne plikten til bistand også annen stats tollpersonell når disse utfører norsk eller annen stats tolltjeneste på norsk område.

Bestemmelsen viderefører tolloven § 14-7, bortsett fra forskriftshjemmelen som det ikke er behov for.


Vareførselsloven § 9-7 

Forarbeider

St.prp. 237 L (2020-2021) punkt 9.9

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 14-7

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 104

Tolloven 1966 § 79

Ot.prp. nr. 19 (1965-66)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Lov av 18. desember 1959 om grensetollsamarbeid med fremmed stat § 7

Ot.prp. nr. 11 (1959-60)