Gå til innhold

§ 8-15 Kontrollopplysninger fra tilbyder av tilgang til elektronisk kommunikasjonsnett eller -tjeneste

§ 8-15. Kontrollopplysninger fra tilbyder av tilgang til elektronisk kommunikasjonsnett eller -tjeneste

Når særlige hensyn gjør det nødvendig og det er mistanke om overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan Tolldirektoratet eller den direktoratet gir fullmakt, pålegge tilbyder av tilgang til elektronisk kommunikasjonsnett eller -tjeneste å gi opplysninger om avtalebasert hemmelig telefonnummer eller andre abonnementsopplysninger, med unntak av IP-adresser.

Tolldirektoratet eller den direktoratet gir fullmakt kan pålegge tilbyder av tilgang til elektronisk kommunikasjonsnett eller -tjeneste, å gi opplysninger om avtalebasert hemmelig telefonnummer eller andre abonnementsopplysninger, med unntak av IP-adresser. Organiseringen av tollmyndighetene er endret og myndigheten etter bestemmelsen ligger nå til Tolletaten.

Det er et vilkår at særlige hensyn gjør det nødvendig å be om de aktuelle opplysningene, og at det er mistanke om overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. I dette ligger at adgangen til å innhente opplysninger må benyttes med varsomhet. Videre er det vilkår om at det foreligger mistanke om tollovertredelse. Mistanken må være konkret, opplysninger i forbindelse med rene stikkprøvekontroller omfattes ikke. Det er tollmyndighetene som avgjør hvorvidt kravet til mistanke er oppfylt. Tilbyderen kan påklage et vedtak om utlevering av opplysninger.

Vareførselsloven § 8-15 viderefører tolloven § 12-4, men er endret i lys av skatteforvaltningsloven § 10-6, og innebærer en utvidelse av hvilke opplysninger tollmyndighetene kan be om. Bestemmelsen i skatteforvaltningsloven viderefører tilsvarende bestemmelser i ligningsloven og merverdiavgiftsloven. Disse hadde tidligere samme ordlyd som tolloven § 12-4. I begrunnelsen for endringene i Prop. 141 L (2011–2012) står det at det er de samme opplysninger som påtalemyndigheten og politiet kan innhente etter ekomloven § 2-9 tredje ledd første punktum. Det er unntak for opplysninger om IP-adresser, fordi Tolldirektoratet erfaringsmessig ikke etterspør opplysninger om IP-adresser, men andre former for abonnementsinformasjon.


Vareførselsloven § 8-15 

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 6.1

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 12-4

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) s. 95

Tolloven 1966 § 16B

Ot.prp. nr. 21 (1999-2000)

Forarbeider til ligningsloven og merverdiavgiftsloven:

Prop. 141 L (2011–2012)