Gå til innhold

§ 8-1 Gjennomføring av kontroll med vareførselen

§ 8-1. Gjennomføring av kontroll med vareførselen

(1) Tollmyndighetene kan stanse transportmidler, varesendinger og personer, og treffe de tiltak som er nødvendig for å gjennomføre kontroll med varer som føres inn i eller ut av tollområdet. Tollmyndighetene kan gjennomføre tilfeldige og målrettede kontroller. Kontrolltiltakene må stå i forhold til det antatte omfanget av brudd på regler om inn- og utførsel av varer og omstendighetene for øvrig.

(2) Dersom kontrollformål tilsier det, kan tollmyndighetene
a. ta vareprøver uten vederlag
b. åpne og undersøke brev, pakker og annen korrespondanse dersom det er nødvendig for å avklare om forsendelsen inneholder en vare
c. bruke hund
d. bruke tollsegl og tollvakt.

(3) Departementet kan gi forskrift om gjennomføring av kontroll, herunder om stansing, tiltak, vareprøver, kontroll av brev, pakker og annen korrespondanse, bruk av hund, bruk av hjelpemidler ved kontroll, tollsegl og tollvakt og om dekning av omkostninger ved bruk av tollvakt.

Innhold

Innledning

Bestemmelsen regulerer hvordan kontrollen med den grensekryssende vareførselen skal gjennomføres. Første ledd første punktum gir tollmyndighetene adgang til å stanse transportmidler, varesendinger og personer. Bestemmelsen omfatter ethvert transportmiddel som tollmyndighetene har anledning til å kontrollere etter § 8-2, også ikke-motoriserte transportmidler som sykkel, og personer som kan kontrolleres etter § 8-3. Den omfatter også enhver varesending, blant annet varer som finnes i containere og tilhengere til transportmidler.

Vareførselsforskriften § 8-1-1 – unntak fra kontroll

I vareførselsforskriften § 8-1-1 er det forskriftsfestet unntak for kontroll av diplomater og konsulære representanter og visse andre grupper. Bestemmelsen gjennomfører norske internasjonale forpliktelser etter Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem av 18. april 1961 og andre konvensjoner Norge har tiltrådt som gir immunitet mot kontroll for visse personer.

Unntaket gjelder gjennomføringen av kontrollen. Personene kan heller ikke holdes tilbake i forbindelse med en kontroll. Merk at de kan stanses i medhold av vareførselsloven § 8-5 for å sannsynliggjøre sin status.

§ 8-1 første ledd første punktum – tiltak

I første ledd første punktum er det også hjemmel for at tollmyndighetene kan treffe de tiltakene som er nødvendige for å gjennomføre kontrollen. Det vil ofte være behov for praktiske tiltak når tollmyndighetene skal kontrollere varer som føres inn i eller ut av tollområdet.

Slike tiltak er ikke uttømmende regulert i vareførselsforskriften § 8-1-2. Bokstav a til d viderefører eksemplene fra tollforskriften § 13-3-1 første ledd. Tiltakene i bokstav e til g er nye eksempler. Bokstav e regulerer hvordan tollmyndighetene kan anvise trafikken, jf. trafikkreglene § 3, jf. vareførselsloven § 8-5. Bokstav f fastsetter at der det er nødvendig for kontrollen kan tollmyndighetene beordre flytting av transportmiddel. I motsetning til bokstav c og d gjelder dette flytting av andre transportmidler enn det som skal kontrolleres, når dette er nødvendig for kontrollen. Det kan for eksempel være et kjøretøy som sperrer for inngangen til en kontrollgarasje eller liknende. Dersom kjøretøy blir hensatt uten at eier eller fører er tilgjengelig på områder for kontroll, andre områder Tolletaten rår over, eller på offentlig vei, vil det være vegtrafikkloven § 37 og eventuelt privatrettslig grunnlag som regulerer hvordan kjøretøy kan fjernes. Bokstav g gjelder tilfeller der områder for kontroll sperres for uvedkommende. Dette vil være særlig aktuelt der kontroll gjennomføres utenfor kontrollgarasjer eller kontrollrom på flyplass eller liknende. Formål med sperringen kan være både av hensyn til den som blir kontrollert, av hensyn til hemmelighold av tollmyndighetenes kontrollmetoder og hensynet til en rask og effektiv gjennomføring av kontrollen. Personer kan ikke bortvises med makt.

§ 8-1 første ledd annet punktum

Første ledd annet punktum slår fast at tollmyndighetene kan gjennomføre tilfeldige og målrettede kontroller. Det vil si at kontrollen kan skje ved tilfeldig utplukk av kontrollobjekter, eller være målrettet basert på innhentede opplysninger om et konkret kontrollobjekt eller av utarbeidede modus, profiler eller indikatorer. Det kan være en glidende overgang mellom en tilfeldig kontroll og en målrettet kontroll.

§ 8-1 første ledd tredje punktum

Det følger av første ledd tredje punktum at de kontrolltiltak som treffes, må stå i forhold til det antatte omfanget av brudd på reglene om vareførsel og omstendighetene ellers. Dette kravet om forholdsmessighet er en kompetansebegrensning for tollmyndighetene, med krav til at kontrolltiltaket er egnet og forholdsmessig i hvert enkelt tilfelle.

§ 8-1 annet ledd bokstav a

I annet ledd bokstav a er det hjemmel for at tollmyndighetene som ledd i kontrollen kan ta vareprøver uten vederlag. Adgangen til å ta vareprøver uten vederlag ved kontroll av varer under en pågående vareførsel er ny i vareførselsloven. Adgangen til å ta vareprøver er presisert og regulert i vareførselsforskriften § 8-1-3.

§ 8-1 annet ledd bokstav b

Annet ledd bokstav b gir hjemmel for at tollmyndighetene kan åpne og undersøke brev, pakker og annen korrespondanse dersom det er nødvendig for å avklare om forsendelsen inneholder en vare. Tollmyndighetene må ved kontroll av postsendinger, ut ifra alminnelige regler om bevisbedømmelse i forvaltningssaker, vurdere hvor sannsynlig det er at postsendingen inneholder en vare i lovens forstand. Det er gitt føringer for kontrollen av brev, pakker og annen korrespondanse i vareførselsforskriften § 8-1-4 første ledd. Forskriften § 8-1-4 annet og tredje ledd regulerer unntak fra adgangen til kontroll av korrespondanse.

 § 8-1 annet ledd bokstav c

Annet ledd bokstav c gir tollmyndighetene adgang til å bruke hund dersom kontrollformål tilsier det. Tollmyndighetene benytter ofte spesialtrenet hund, for eksempel for å søke etter narkotika. Bruk av hund ved undersøkelse av person er en inngripende form for kontroll, og hjemmel for bruk av hund er derfor inntatt i loven. I vareførselsforskriften § 8-1-5 er det regulert hvilke objekter tollmyndighetene kan søke med hund.

§ 8-1 annet ledd bokstav d

Annet ledd bokstav d gir tollmyndighetene hjemmel til å bruke tollsegl og tollvakt dersom kontrollformål tilsier det. Adgangen til å benytte tollsegl viderefører tolloven § 13-11. Det er gitt utfyllende regler om bruk av tollvakt i vareførselsforskriften § 8-1-7.

Vareførselsforskriften § 8-1-6

Vareførselsforskriften § 8-1-6 regulerer bruk av hjelpemidler under kontrollen. For å kunne gjennomføre kontroll på en effektiv måte vil tollmyndighetene ofte ha behov for å benytte hjelpemidler. Bestemmelsens første ledd gir praktiske eksempler på hva slike hjelpemidler kan være. Opplistingen av hjelpemidler er ikke uttømmende, og beskrivelsen av de ulike tekniske hjelpemidlene er ment å være teknologinøytral. Skannere kan være stasjonære og mobile kjøretøyskannere og mindre gjennomlysningsmaskiner. Bruk av skannere skal være nærmere detaljert i instruks.

Deteksjonsverktøy kan være ulike apparater som analyserer innholdet i en vare gjennom for eksempel spektrometriske analyser.

Kameraer kan monteres på luftfartøy som ikke har fører om bord (dvs. droner) og fjernstyrte undervannsfarkoster (såkalte ROV) for å utøve og effektivisere Tolletatens kontrollvirksomhet. Disse hjelpemidlene er definert som inspeksjonsverktøy og vil kunne brukes ved kontroll av gjenstander, men ikke til systematisk og langvarig observasjon (spaning).

Vareførselsforskriften § 8-1-8

Etter vareførselsforskriften § 8-1-8 første ledd skal mottakeren av varen eller den som frakter varen på dennes vegne, gis anledning til å være til stede ved kontrollen. Dette er viktig slik at den som frakter varen skal kunne gi opplysninger og kunne medvirke ved kontrollen, som forutsatt etter vareførselsloven § 8-5. To unntak fra dette er regulert i vareførselsforskriften § 8-1-8 annet ledd.

I annet ledd bokstav a unntas tilfeller der det gjennomføres åpning og undersøkelse av brev, pakker og annen korrespondanse dersom det er nødvendig for å avklare om forsendelsen inneholder en vare og kontroll av varer i den forbindelse, jf. vareførselsloven § 8-1 annet ledd bokstav b. I slike tilfeller vil verken avsender eller mottaker normalt være til stede.

I bokstav b gjelder dette også ved undersøkelser der det for øvrig vil føre til uforholdsmessige forsinkelser eller vanskeligheter med å gjennomføre kontrollen. Unntaket vil sjeldent komme til anvendelse ved undersøkelse av vesker, bager og liknende som reisende med ferger, busser eller tog har med seg, da personen stort sett alltid være til stede i slike situasjoner. Det samme gjelder ved kontroll av kommersielle varesendinger på grenseovergang der det ikke er mistanke om smugling av narkotika eller høyt beskattede varer.

Mer aktuelt er det i de tilfeller tollmyndighetene bruker spesielt utstyr i kontrollen, som undervannsfarkost eller liknende, der selve kontrollen gjennomføres på en slik måte at andre ikke kan være til stede. Dette vil også gjelde gjennomlysing av innsjekket bagasje på flyplasser. Andre ganger må kontrollen gjennomføres raskt. Dette kan blant annet være av hensyn til varer som blir lett bedervelige. Det kan også være av hensyn til effektiviteten i kontrollen ved stor trafikk eller høyt volum.

Ved mistanke om smugling av narkotika eller høyt beskattede varer vil det kunne være mest hensiktsmessig at føreren eller andre personer i følget ikke er til stede under kontrollen, blant annet av hensyn til Tolletatens kontrollmetoder. I enkelte tilfeller vil personen oppføre seg på en måte som er forstyrrende for gjennomføringen av kontrollen. Da bør tollmyndighetene kunne gjennomføre kontrollen uten at vedkommende er til stede.


Vareførselsloven § 8-1 

Vareførselsforskriften §§ 8-1-1 til § 8-1-8

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 6.1

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 13-1, § 13-3, § 13-10 og § 13-11

Tollforskriften 2008 § 13-1-1 femte ledd første punktum, § 13-1-2, § 13-3-1

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 102

Tolloven 1966 § 11, § 12, § 15 og § 18

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 § 4, § 7, §§ 8-10 § 15, § 16 og § 18

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 1901