Gå til innhold

§ 8-16 Pålegg om bokføring

§ 8-16. Pålegg om bokføring

Tollmyndighetene kan pålegge bokføringspliktige som omfattes av § 8-13, å oppfylle sin plikt til å innrette bokføringen, spesifikasjonen, dokumentasjonen og oppbevaringen av regnskapsopplysninger i samsvar med regler gitt i eller i medhold av bokføringsloven. Saksbehandlingsreglene i tollavgiftsloven § 10-4 annet ledd og § 10-5 om klage over pålegg gjelder tilsvarende.

Tollmyndighetene kan gi bokføringspliktige pålegg om å innrette bokføringen i samsvar med bokføringsregelverket. Bokføringspålegg er aktuelt ved kontroll av fastsatt tollavgift, men vil også være aktuelt ved kontroll etter vareførselsloven, for eksempel ved kontroll av tollverdi og klassifisering. Bestemmelsen her viser til saksbehandlingsreglene i tollavgiftsloven § 10-4 annet ledd og § 10-5.

Bokføringspålegg i eventuell kombinasjon med tvangsmulkt kan gis der det avdekkes mangler ved bokføringen. Mangelfull bokføring vanskeliggjør tollmyndighetenes arbeid og kontrollmuligheter i forbindelse med tollavgift og vareførsel. I mange tilfeller er det også en sammenheng mellom mangelfull eller manglende bokføring og andre former for økonomisk kriminalitet.

I bokføringspålegget skal det opplyses om at det kan bli fattet vedtak om tvangsmulkt dersom manglene ikke utbedres innen en fastsatt frist, og det skal bes om dokumentasjon for at manglene er rettet innen den angitte fristen. Fristen skal være minimum fire uker og ikke lengre enn ett år. Dersom den bokføringspliktige innretter seg etter pålegget ilegges ingen reaksjon. I motsatt fall kan det ilegges tvangsmulkt som vil løpe fram til bokføringen er innrettet i samsvar med pålegget, jf. vareførselsloven § 12-1 første ledd tredje punktum.

Bokføringspålegg kan ilegges bokføringspliktige som omfattes av § 8-13, det vil si opplysningspliktige som tollmyndighetene kan foreta kontroll hos. Dette er den samme gruppen som kan pålegges å gi kontrollopplysninger etter §§ 8-10, 8-11 og 8-12. Pålegget kan gå ut på at vedkommende skal oppfylle sin plikt til å innrette bokføringen, spesifikasjonen, dokumentasjonen og oppbevaringen av regnskapsopplysninger i samsvar med regler gitt i eller i medhold av bokføringsloven. Annet ledd regulerer hvem pålegget skal rettes til i selskap, samvirkeforetak mv.

Vareførselsloven § 8-16 viderefører tolloven §§ 13-5 og 13-6, delvis direkte og delvis via henvisningen til tollavgiftsloven § 10-4 annet ledd og § 10-5.


Vareførselsloven § 8-16 

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 6.1

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 13-5

Prop.1 LS (2013-2014) kapittel 18