Gå til innhold

§ 12-6 Straff for brudd på lås eller segl mv.

§ 12-6. Straff for brudd på lås eller segl mv.

(1) Med bot eller fengsel inntil seks måneder eller begge deler straffes den som rettsstridig bryter
a. tollmyndighetenes lås eller segl
b. en lås eller et segl påsatt eller godkjent av utenlandsk tollmyndighet som Norge etter en konvensjon er forpliktet til å godta, eller
c. en annen stats tollsegl som er benyttet etter § 9-6.

(2) Er en lås eller et segl som nevnt i første ledd rettstridig brutt, straffes den som er ansvarlig for låsen eller seglet med bøter, hvis bruddet skyldes forsømmelse fra vedkommendes side, eller hvis vedkommende ikke etter bruddet har truffet forsvarlige tiltak for å hindre at varer kunne fjernes eller forandres.

(3) Første og annet ledd gjelder tilsvarende når noen rettsstridig skaffer seg adgang til en vare som er under lås eller segl, selv om låsen eller seglet ikke er blitt brutt.

Bestemmelsen i § 12-6 viderefører tolloven § 16-6, men slik at uaktsom overtredelse ikke er straffbart.

Begrunnelsen for at uaktsom overtredelse ikke videreføres er at lås eller segl typisk brytes med forsett om å få tilgang til varer som ikke er ment å være til fri omsetning mv. En evt. påstand om manglende kunnskap om regelverket som regulerer adgangen til å bryte lås eller segl, må vurderes etter reglene om unnskyldelig rettsvillfarelse. Etter rettspraksis skal det mye til for at dette anerkjennes på vareførselsområdet.


Vareførselsloven § 12-6

Forarbeider 

Prop.237 L (2020-2021) punkt 9.12

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 16-6

Ot.prp.nr.58 (2006-2007)

Tolloven 1966 §§ 65 og 79

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 19 (1965-66)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 § 184

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 1901

Rettspraksis

Rt. 1995 s. 1760

RG 1997 s. 1664