Gå til innhold

§ 9-4 Tjenestepersonell som utøver annen stats myndighet

§ 9-4.Tjenestepersonell som utøver annen stats myndighet

(1) Tjenestepersonell som etter avtale med annen stat utøver denne statens myndighet i kontrollområde etter § 9-2, skal anses som offentlig tjenestepersonell etter straffeloven §§ 155, 156, 160 og 162. Straffeloven §§ 155, 156, 160 og 162 gjelder også for handlinger foretatt på annen stats territorium overfor tjenestepersonell som utfører norsk myndighet etter avtale med annen stat.

(2) Norsk tjenestepersonell som utøver annen stats myndighet etter avtale om samarbeid med annen stat, skal under slik tjeneste anses som offentlig tjenestepersonell etter straffeloven §§ 171 til 174 og etter statsansatteloven.

(3) Annen stats tjenestepersonell som utøver norsk myndighet etter avtale om samarbeid med vedkommende annen stat, er ikke underlagt norsk straffe- eller disiplinærmyndighet for handlinger foretatt under slik tjeneste. Deres fullmakt til å utføre norsk myndighet kan tas tilbake av vedkommende norske myndighet.

 Bestemmelsen omhandler rettigheter og plikter for tjenestepersonell som utøver annen stats tollmyndighet. Personell som anvender annen stats tollmyndighet på norsk område vernes gjennom henvisningene til straffeloven §§ 155, 156, 160 og 162, som omhandler straff for å motarbeide offentlig myndighet. Personell som utfører norsk tolltjeneste på annen stats område er vernet gjennom henvisningene til straffeloven. Vernet gjelder både norsk og annen stats personell.

Norsk tjenestepersonell som utfører tolltjeneste for annen stat er underlagt straffansvar gjennom henvisninger til straffeloven §§ 171 og 174. Bestemmelsene gjelder overtredelser i offentlig tjeneste. Ansvaret gjelder både på norsk og annen stats område.

Annen stats tjenestepersonell som utfører norsk tolltjeneste er ikke underlagt norsk straffe- eller displinærmyndighet. Personellet kan derfor ikke straffes for tjenesteforsømmelser etter norsk rett. Dette gjelder enten tjenesten utføres på norsk eller annen stats område. Fullmakten til å utføre norsk tolltjeneste kan imidlertid trekkes tilbake.

Vareførselsloven § 9-4 viderefører tolloven § 14-4, bortsett fra forskriftshjemmelen som det ikke er behov for.


Vareførselsloven § 9-4

Forarbeider

St.prp. 237 L (2020-2021) punkt 9.9

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 14-4

Ot.prp. nr. 125 (2008-2009)

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 104

Tolloven 1966 § 77

Ot.prp. nr. 87 (2002-2003)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Lov av 18. desember 1959 om grensetollsamarbeid med fremmed stat § 4

Ot.prp. nr. 11 (1959-60)