Gå til innhold

§ 9-9 Innkreving av krav utskrevet av myndighet i annen stat

§ 9-9. Innkreving av krav utskrevet av myndighet i annen stat

Til gjennomføring av avtale med annen stat om tollsamarbeid eller annen gjensidig bistand kan tvangskraftige krav på tollavgift og andre avgifter som er utskrevet av myndighet i en annen stat, innkreves av norske myndigheter etter de regler som gjelder for tilsvarende eller lignende norske krav.

Norske myndigheter kan etter § 9-9 i en del tilfeller innkreve tvangskraftige krav som er utskrevet av myndighet i annen stat. Kravene kan være utskrevet både på vegne av norske tollmyndigheter og utenlandske myndigheter. Det er en forutsetning for slik innkreving at det foreligger en tollsamarbeidsavtale mellom statene.

Bestemmelsen viderefører tolloven § 14-9, bortsett fra forskriftshjemmelen som det ikke er behov for.


 Vareførselsloven § 9-9 

Forarbeider

St.prp. 237 L (2020-2021) punkt 9.9

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 14-9

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 104 og 105

Tolloven 1966 § 4 første ledd nr. 3

Ot.prp. nr. 13 (1993-94)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 40 (1974-1975)

Ot.prp. nr. 19 (1965-66)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Lov av 18. desember 1959 om grensetollsamarbeid med fremmed stat § 1

Ot.prp. nr. 11 (1959-60)