Gå til innhold

§ 5-12 Ikke-preferensiell opprinnelse

§ 5-12. Ikke-preferensiell opprinnelse

(1) For varer som skal utføres, kan det utstedes ikke-preferensielle opprinnelsesbevis.

(2) Departementet kan gi forskrift om fastsetting av ikke-preferensiell opprinnelse og om krav til opprinnelsesbevis. Departementet kan også gi forskrift om utvidet anvendelsesområde for reglene om ikke-preferensiell opprinnelse til bruk for opprinnelsesmerking, offentlige innkjøp og handelsstatistikk.

Regler om ikke-preferensiell opprinnelse er hjemlet i vareførselsloven § 5-12 for utførsel og tollavgiftsloven § 4-2 for innførsel. Ikke-preferensielle opprinnelsesregler har mange likheter til de preferensielle opprinnelsesreglene, men har betydning for andre spørsmål enn tollavgiftssatser. Dette omfatter blant annet anvendelse av handelstiltak, opprinnelsesmerking, offentlige innkjøp, handelsstatistikk, og bestevilkårsbehandling etter GATT 1994 art. 1.

Reglene for ikke-preferensiell opprinnelse og dokumentasjon på slik opprinnelse fremgår av vareførselsforskriften §§ 5-12-1 til 5-12-14. Disse bestemmelsene gjelder tilsvarende for innførsel til Norge, jf. tollavgiftsforskriften § 4-2-1.

Bestemmelsen viderefører deler av tolloven kapittel 8.


Vareførselsloven § 5-12 

Vareførselsforskriften §§ 5-12-1 til 5-12-14

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.5

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 8-6

Ot.prp.nr. 58 (2006-2007) side 75