Gå til innhold

§ 1-1 Lovens formål

§ 1-1.Lovens formål

Loven skal

a. sikre riktige og fullstendige opplysninger om varer som inn- og utføres, som grunnlag for fastsetting av avgifter og til bruk for kartlegging og statistikk
b. bidra til å beskytte samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer ved å sikre at restriksjoner gitt av hensyn til blant annet samfunnssikkerhet, beskyttelse av menneskers liv og helse, dyrevelferd, plantevern og miljøvern overholdes
c. sikre at Norge overholder sine forpliktelser etter internasjonale avtaler om grensekryssende vareførsel.

Bestemmelsen angir formålet med vareførselsloven.

Etter bokstav a skal loven sikre riktige og fullstendige opplysninger om varer som inn- og utføres, som grunnlag for fastsetting av avgifter og til bruk for kartlegging og statistikk.

Ved å sikre riktige og fullstendige opplysninger om varer som innføres, som grunnlag for fastsetting av skatter og avgifter, bidrar Tolletaten til å sikre finansiering av offentlige tjenester.

I tillegg bidrar tollmyndighetene til å sikre rettferdig konkurransevilkår for lovlydige aktører. Det er viktig at vareførselen kan skje så effektivt som mulig, og at varer som innføres, raskt blir underlagt riktig tollbehandling og prosedyre. Dette gjelder både av hensyn til private og næringsdrivende, og av hensyn til samfunnsøkonomien. Samtidig må reglene legge til rette for tollmyndighetenes kontroll av vareførselen.

Det er nødvendig å ha opplysninger om alle varer som føres inn og ut av landet også ut fra et bredere samfunnsperspektiv. Det gjelder blant annet opplysninger om varens verdi, opprinnelsesland og type samt antall varer som inn- og utføres. Statistisk sentralbyrå baserer sin statistikk for utenrikshandelen på opplysninger mottatt fra tollmyndighetene. Også andre myndigheter bruker opplysninger om grensekryssende vareførsel for å kartlegge forhold på sine områder. For eksempel har Landbruksdirektoratet behov for opplysninger om vareførselen i sin forvaltning av tollvernet for landbruksvarer

Etter bokstav b skal loven bidra til å beskytte samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer ved å sikre at restriksjoner gitt av hensyn til blant annet samfunnssikkerhet, beskyttelse av menneskers liv og helse, dyrevelferd, plantevern og miljøvern, overholdes.

Med restriksjoner siktes det til blant annet forbud mot inn- eller utførsel og krav om tillatelse, lisens med videre for inn- eller utførsel. Eksempler på restriksjonsbelagte varer er våpen, legemidler, og truede dyre- og plantearter (Cites-varer).

Tollmyndighetene utfører oppgaver på vegne av en rekke andre offentlige myndigheter. Dersom tollmyndighetene er gitt myndighet til å få fremlagt tillatelser eller utøve kontroll i særlov, som for eksempel kulturminneloven, vil vareførselslovens bestemmelser, både prosedyreregler, særlige forvaltningsregler, kontrollbestemmelser og sanksjoner, gjelde utfyllende. I andre tilfeller vil bestemmelsene i vareførselsloven i utgangspunktet gjelde fullt ut.

Vareførselsloven skal etter bokstav c, sikre at Norge oppfyller sine forpliktelser etter internasjonale avtaler om grensekryssende vareførsel. Vareførsel over landegrensen er omfattet av en rekke internasjonale avtaler som Norge er part i, både multilaterale og bilaterale avtaler. Norge er også tilsluttet World Trade Organization (WTO) og World Customs Organization (WCO). Flere av vareførselslovens bestemmelser er gitt for å oppfylle Norges forpliktelser i henhold til internasjonale avtaler. 


Vareførselsloven § 1-1 

Forarbeider 

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.1