Gå til innhold

§ 4-2 Prosedyren forpassing

Prosedyren forpassing innebærer at tollmyndighetene gir tillatelse til at en vare sendes fra ankomststedet (grensen, kysten eller flyplass) innenfor tollområdet til et bestemt sted i tollområdet.

§ 4-2.Prosedyren forpassing

(1) Under prosedyren forpassing kan en vare sendes fra et sted til et annet sted innenfor tollområdet på vilkår som følger av den forpassingsordningen som benyttes. Ved forpassing beregnes ikke tollavgift eller andre innførselsavgifter.

(2) Den ansvarlige for prosedyren skal sørge for at varen bringes til bestemmelsesstedet uten unødig opphold. Ved ankomsten skal varen umiddelbart legges frem for tollmyndighetene i samme mengde og i uendret tilstand.

(3) Føreren av transportmiddelet som varen sendes med, er, sammen med den ansvarlige for prosedyren, ansvarlig for å oppfylle pliktene etter annet ledd.

(4) Departementet kan gi forskrift om innholdet i deklarasjonen for prosedyren forpassing og om unntak fra plikten til å levere deklarasjon. Departementet kan også gi forskrift om sikkerhetsstillelse, låsing og forsegling, bruk av og omkostninger ved tollvakt og om følger av brudd på vilkår i forpassingstillatelsen.

Tollmyndighetene fastsetter et ankomsttollsted og en frist til å henvende seg dit for å avslutte forpassingen. Etter ankomst til bestemmelsesstedet skal forpasset vare straks underlegges en ny tollprosedyre.

Ved bruk av prosedyren forpassing skal det leveres deklarasjon med opplysninger som nevnt i vareførselsforskriften § 4-2-2.

Tollmyndighetene kan stille som vilkår for å benytte prosedyren forpassing at det benyttes elektroniske meldesystemer (NCTS). Tollmyndighetene kan også kreve at det stilles sikkerhet for tollavgift på varer som forpasses.

Hvis varen er omfattet av en transitteringsprosedyre, er det ikke nødvendig å forpasse varene. Varen skal heller ikke forpasses dersom den er underlagt prosedyren tollager, og flyttes fra et tollager til et annet. Da skal det leveres ny deklarasjon for prosedyren tollager. 


Vareførselsloven § 4-2

Vareførselsforskriften § 4-2-1 og § 4-2-2 

Forarbeider 

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.4

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 4-21

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 51

Tolloven 1966 § 56, 1. og 2. ledd

Ot. prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot. prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot. prp. nr. 65 (1990-1991)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928, §§ 117, 118, 119, 120, 121 og 122

Ot. prp. nr. 20 (1928)

Ot. prp. nr. 23 (1927)