Gå til innhold

§ 3-5 Frigjøring av vare

§ 3-5.Frigjøring av vare

(1) Når vilkårene for å underlegge varen den valgte prosedyren er oppfylt, og de nødvendige tillatelser for å innføre varen foreligger, frigjøres varen for disponering i tråd med den valgte prosedyren.

(2) Dersom det oppstår plikt til å betale tollavgift eller andre avgifter, frigjøres varen først når avgiften er betalt eller det er stilt sikkerhet for betaling.

Når vilkårene for å underlegge varen den valgte prosedyren er oppfylt, og de nødvendige tillatelser for å innføre varen foreligger, frigjøres varen for disponering i tråd med den valgte prosedyren.

Nødvendige tillatelser gjelder for varer som ved innførsel er underlagt restriksjoner, som kvantitative reguleringer eller krav om tillatelse, gitt av hensyn til blant annet samfunnssikkerhet, beskyttelse av menneskers liv og helse, dyrevelferd, plantevern og miljøvern. Hvorvidt dette vilkåret er oppfylt, vil bero på den enkelte restriksjonen og vurdert i sammenheng med den prosedyren varen er deklarert for.

Dersom det oppstår plikt til å beregne tollavgift eller andre avgifter, frigjøres varen først når avgiftene er betalt eller det er stilt sikkerhet for betaling. For merverdiavgift gjelder dette bare for uregistrerte avgiftspliktige. Registrerte avgiftspliktige skal beregne og betale merverdiavgift ved innførsel etter de alminnelige reglene som gjelder ved innenlands omsetning, og avgiftsplikten er ikke til hinder for at varer frigjøres etter denne paragrafen.

Varer som deklareres i TVINN, frigjøres når deklarasjonen er tildelt ekspedisjons- og løpenummer. Informasjon om at en vare er frigjort for disponering i tråd med den valgte prosedyren gis ved elektronisk melding til den som har levert deklarasjonen, men kan også gis direkte til fører av transportmiddelet ved åpen bom, lyssignal eller på lystavle. 


Vareførselsloven § 3-5 

Forarbeider 

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.3