Gå til innhold

§ 6-6 Den deklarasjonspliktiges valg mellom §§ 6-7 og 6-8

§ 6-6. Den deklarasjonspliktiges valg mellom §§ 6-7 og 6-8

(1) Hvis tollverdien av innført vare ikke kan fastsettes etter §§ 6-3, 6-4 eller 6-5, skal tollverdien fastsettes etter § 6-7, eller når tollverdien ikke kan fastsettes etter § 6-7, etter § 6-8.

(2) Den som deklarerer varen, kan velge å fastsette tollverdien etter § 6-8 i stedet for etter § 6-7.

Bestemmelsen er ikke en metode for fastsettelse av tollverdien, men gir den deklarasjonspliktige anledning til å kreve at metoden i § 6-8 skal anvendes før metoden i § 6-7.

Hvis ikke dette kreves, følges den ordinære rekkefølgen, det vil si at bestemmelsene prøves i den rekkefølgen de står i loven. Se også § 6-2 om valg av metode.

Bestemmelsen viderefører tolloven § 7-13. 


Vareførselsloven § 6-6

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.6

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 7-13

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007)

Tolltariffens innledende bestemmelser § 8

St.prp. nr. 1 (1994-1995)

Tolltariffens innledende bestemmelser § 5

St.prp. nr. 1 (1980-1981)

St. prp. nr. 25 (1979-1980)

Forskrift 3. desember 1980 nr. 4917 § 5