Gå til innhold

§ 13-1 Opplysningsplikt i handelstiltakssaker

§ 13-1. Opplysningsplikt i handelstiltakssaker

(1) Dersom det vurderes å iverksette handelstiltak mot visse vareslag etter dette kapitlet eller å forlenge allerede iverksatte tiltak, kan departementet eller den myndighet departementet bestemmer innhente eller la innhente nærmere opplysninger om priser, produksjon, omsetning, fortjeneste og andre forhold om slike eller lignende vareslag, utenlandske så vel som innenlandske.

(2) Plikt til å legge frem opplysninger som nevnt i første ledd påhviler enhver som innfører, produserer, bearbeider eller omsetter slike varer. Opplysningsplikt har også
a. myndigheter som har til oppgave å føre kontroll med at bestemmelsene i konkurranselovgivningen overholdes
b. myndigheter som har til oppgave å gjennomføre regulering og kontroll av vareførselen.

(3) Opplysningspliktige etter første og annet ledd kan gi opplysninger uten hinder av taushetsplikt. Taushetsplikten er heller ikke til hinder for at regnskapsmateriale, bøker og dokumenter som er hos slike myndigheter, blir kontrollert etter § 8-13.

(4) Departementet kan gi forskrift om undersøkelsesmyndighet og opplysningsplikt.

Vareførselsloven § 13-1 er en av bestemmelsene i kapittel 13 som omhandler særlige saksbehandlingsregler i handelstiltakssaker. Handelstiltak omfatter tiltak mot henholdsvis dumping og subsidier, og forskjellige former for beskyttelsestiltak.

§ 13-1 omfatter innhenting av opplysninger i forbindelse med handelstiltak etter kapittel 13. Det er departementet som kan innhente opplysningene, eventuelt kan departementet gi myndighet til et underliggende organ. Opplysningsplikt har for det første importører, eksportører, produsenter og andre som omsetter de varer det er aktuelt å innhente opplysninger om. I tillegg har en del myndigheter opplysningsplikt. Opplysningene kan gis uhindret av taushetsplikt.

Bestemmelsen i § 13-1 viderefører tolloven § 12-5.


Vareførselsloven § 13-1

Forarbeider

Prp. nr. 237 L (2020-2021) punkt 9.13

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 12-5

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 95

Tolloven 1966 § 16

Ot.prp. nr. 6 (2003-2004)

Ot.prp. nr. 24 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 42 (1997-1998)

Ot.prp. nr. 45 (1996-1997)

Ot.prp. nr. 41 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 § 162b

Ot.prp. nr. 62 (1954)