Gå til innhold

§ 6-1 Klassifisering av varer

§ 6-1. Klassifisering av varer

Departementet gir forskrift om klassifisering av varer i samsvar med Konvensjonen om det harmoniserte system for beskrivelse og koding av varer (HS-konvensjonen) og HS-nomenklaturen, og kan bestemme ytterligere nasjonale oppdelinger med formål å innhente opplysninger om varer til bruk for avgifts-, statistikk- og kontrollformål.

Klassifisering av varer skjer etter de regler som fremgår av tolltariffen. Tolltariffen er et oppslagsverk med varenummer og varebeskrivelse. Den er basert på HS-nomenklaturen og departementet kan bestemme om det skal opprettes mer detaljerte varenummer med tilhørende tekster, på nasjonalt nivå. Disse brukes til avgifts-, statistikk- og kontrollformål.


Vareførselsloven § 6-1 

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.6

Prop. 1 S (2022-2023)