Gå til innhold

§ 7-16 Lagring av personopplysninger

§ 7-16. Lagring av personopplysninger

(1) Personopplysninger skal ikke lagres lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet med behandlingen.

(2) Personopplysninger innhentet ved skiltgjenkjenningssystem etter § 8-9 kan lagres i inntil seks måneder etter at opplysningene er innhentet.

Første ledd slår fast at personopplysninger ikke kan lagres lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet med behandlingen. Dette følger av personvernforordningen artikkel 5 nr. 1 bokstav c om dataminimering og bokstav e om lagringsbegrensninger. Departementet har i Prop. 237 L. (2020-2021) s. 72 lagt til grunn at tollmyndighetene utarbeider retningslinjer for hvor lenge de ulike typer opplysninger kan lagres ut ifra de formålene de er innhentet for.

Opplysninger innhentet i medhold av vareførselsloven § 8-8 kan ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for at tollmyndighetene kan gjennomføre kontrollen opplysningene er innhentet for, det vil si kontrollen av varer som transportselskapets passasjerer bringer med seg på den aktuelle reisen.

Annet ledd bestemmer at opplysninger innhentet ved skiltgjenkjenningssystem etter § 8-9 kan lagres i inntil seks måneder etter at opplysningene er innhentet. Adgangen til seks måneders lagringstid for slike opplysninger er et resultat av en avveining av tollmyndighetenes behov for å kunne lagre opplysningene for analyse til planlegging og gjennomføring av fremtidige kontroller, og inngrepet i den enkelte borgers frihet.


Vareførselsloven § 7-16 

Forarbeider

Prop. 237 LS (2020-2021) punkt 7 og punkt 9. 7

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 13-12

Prop. 150 LS (2012-2013) kapittel 9