Gå til innhold

§ 6-12 Omregningskurs

§ 6-12. Omregningskurs

(1) Dersom omregning av valuta er nødvendig for å fastsette tollverdien, skal den omregningskursen som til enhver tid er fastsatt av tollmyndighetene, brukes.

(2) Departementet kan gi forskrift om fastsetting av omregningskurs.

 Vareførselsloven § 6-12 regulerer hva man skal gjøre i de tilfellene det er nødvendig å omregne utenlandsk valuta til norske kroner. Det er det forholdet at kjøpekontrakten er inngått i utenlandsk valuta som nødvendiggjør omregning. Hva kjøperen har betalt i norske kroner er ikke relevant.

Når det ved fastsettelse av tollverdien er nødvendig å regne om utenlandsk valuta til norske kroner, skal omregningen skje ved bruk av de kursene som Tolletaten offentliggjør. Skulle avtalt oppgjør være i en valuta som ikke finnes på Tolletatens kurslister, kan oppgave over kursene for denne dagen innhentes i Norges Bank eller annen valutabank.

Ved omregning skal kursen på tidspunktet for fastsettelse av tollavgiftssats etter tollavgiftsloven § 2-2 anvendes. Dette innebærer at det i utgangspunktet er kursen på det tidspunktet tollmyndighetene aksepterer deklarasjonen etter vareførselsloven § 3-4. For andre tilfeller følges samme regler som i tollavgiftsloven § 2-2.

Omregningskursene finner du her:

Bestemmelsen viderefører tolloven § 7-19.


Vareførselsloven § 6-12 

Vareførselsforskriften § 6-12-1