Gå til innhold

§ 12-1 Tvangsmulkt

§ 12-1. Tvangsmulkt

(1) For å fremtvinge levering av pliktige opplysninger kan tollmyndighetene ilegge den som har plikt til å gi opplysninger etter §§ 8-10 til 8-12, en daglig løpende tvangsmulkt når opplysningene ikke gis innen de fastsatte frister. Det samme gjelder når det er åpenbare mangler ved de opplysningene som er gitt. Tvangsmulkt kan også ilegges den som ikke retter seg etter et pålegg om bokføring etter § 8-16 innen den fastsatte fristen.

(2) Samlet tvangsmulkt etter første ledd første og annet punktum kan ikke overstige 50 ganger rettsgebyret.

(3) Tvangsmulkt etter første ledd tredje punktum skal utgjøre ett rettsgebyr per dag, jf. rettsgebyrloven § 1 annet ledd. I særlige tilfeller kan tvangsmulkten settes lavere eller høyere, men ikke høyere enn ti rettsgebyr per dag. Samlet tvangsmulkt kan ikke overstige én million kroner.

(4) Ved et vedtak om tvangsmulkt kan forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16 unnlates. I melding om vedtak om tvangsmulkt, skal tollmyndighetene opplyse om hvilke plikter som ikke anses å være oppfylt, frist for når tvangsmulkten begynner å løpe og størrelsen på tvangsmulkten.

Tollmyndighetene har etter vfl. § 12-1 adgang til å ilegge tvangsmulkt. Formålet med tvangsmulkt er å fremtvinge levering av opplysninger dersom opplysningspliktige etter vfl. §§ 8-10 til 8-12 unnlater å gjøre dette innen de ulike fristene, for å sikre gjennomføring av tollmyndighetenes kontroll. Dette gjelder også når det er åpenbare mangler ved opplysningene som gis. Tvangsmulkt kan også ilegges dersom noen ikke innretter seg etter påbud om bokføring etter vfl. § 8-16.

Tvangsmulkt er et virkemiddel for å endre pågående atferd, ikke for å sanksjonere et allerede begått brudd på opplysningsplikten. Tvangsmulkt har følgelig ikke et pønalt formål. I motsetning til for eksempel overtredelsesgebyr er tvangsmulkt derfor ikke å regne som straff etter EMK art. 6.

Ved opplysningssvikt skal ilagt tvangsmulkt ikke overstige 50 ganger rettsgebyret, jf. vfl. § 12-1, 2. ledd.

Overfor den som ikke retter seg etter pålegg om bokføring innen fristen skal det ilegges en daglig løpende tvangsmulkt tilsvarende ett rettsgebyr per dag. Tollmyndighetene kan imidlertid fastsett både et lavere og høyere beløp, men ikke høyere enn ti rettsgebyr per dag. Ved manglende oppfølging av bokføringspålegg skal samlet tvangsmulkt ikke overstige én million kroner, jf. vfl. § 12-1, 3. ledd.

Vedtak om tvangsmulkt er å regne som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2, og forvaltningsloven § 51 om tvangsmulkt vil derfor gjelde for vedtak om tvangsmulkt etter vareførselsloven. Det er imidlertid gjort unntak for plikten til forhåndsvarsel, jf. vfl. § 12-1, 4. ledd.

Bestemmelsen i vfl. § 12-1 viderefører tolloven § 16-16.


Vareførselsloven § 12-1

Forarbeider

Prop.237 L (2020-2021) punkt 9.12

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 16-16

Prop. 1 LS (2013-2014) kap. 18

Prop. 1 LS (2016-2017) s. 184-189