Gå til innhold

§ 2-1 Forhåndsvarsel om varer

§ 2-1. Forhåndsvarsel om varer

(1) Den som bringer en vare til tollområdet, skal gi forhåndsvarsel til tollmyndighetene om varen.

(2) Forhåndsvarsel skal ikke gis om varer som kommer direkte fra tollområdet i Den europeiske union eller tollområdet i Sveits og dens tollenklaver. Tilsvarende gjelder varer fra Fyrstedømmet Liechtenstein så lenge Fyrstedømmet er tilknyttet Sveits gjennom Tolluniontraktaten av 29. mars 1923.

(3) Departementet kan gi forskrift om plikten til å forhåndsvarsle og om unntak fra plikten. Departementet kan også gi forskrift om lettelser i varslingsplikten for autoriserte foretak.

Bestemmelsen i vareførselsloven § 2-1 fastsetter en plikt til å forhåndsvarsle varer som innføres fra tredjeland. Med tredjeland menes andre land enn de som omfattes av tollområdene til EU og Sveits. Forhåndsvarslingsplikten gjennomfører Norges forpliktelser i EØS-avtalens protokoll 10 kap. IIa, og skal bidra til tollmyndighetenes risikoanalyse av transporten.

Frem til 1. mars 2024 er det to ulike systemer for innsending av forhåndsvarsel. Dette skyldes at man gradvis innfører et nytt importkontrollsystem (ICS2).

Ordinært forhåndsvarsel skal sendes elektronisk i datasystemet NCTS. Dette innebærer at den som skal sende eller motta varer som er omfattet av forhåndsvarslingsplikt enten selv må ha tillatelse fra tollmyndighetene til å sende meldinger i dette datasystemet, eller bruke en medhjelper som har slik tillatelse. Foretak som har tillatelse til å sende transitteringsmeldinger i NCTS fra før må søke om egen tillatelse for å sende forhåndsvarsel.

For varer i postforsendelser eller ekspressforsendelser i flyfrakt skal det leveres et redusert forhåndsvarsel i form av et minimumsdatasett i ICS2.

Det er en rekke unntak fra plikten til å avgi forhåndsvarsel, se vareførselsforskriften § 2-1-2. Dette omfatter bl.a. reisegods og produkter fra havfiske.

Tidsfristen for når forhåndsvarselet skal sendes varierer mellom de ulike transportmidlene. Dette er nærmere beskrevet i forskrift, se vareførselsforskriften § 2-1-4.

I forhåndsvarselet skal det gis en rekke opplysninger om transporten, transportmiddelet og varene. Detaljene er beskrevet i vedlegg 1 og 2 til vareførselsforskriften.

Bestemmelsen i vfl. § 2-1 viderefører deler av tolloven § 3-1. 


Vareførselsloven § 2-1 

Vareførselsforskriften §§ 2-1-1 til 2-1-6

Forarbeider 

Prop.237 L (2020-2021) punkt 9.2

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 3-1 

Ot.prp.nr.58 (2006-2007) s. 43-44

Tollforskriften §§ 3-1-1 til 3-1-13