Gå til innhold

§ 13-6 Definisjon av subsidier

§ 13-6. Definisjon av subsidier

(1) Med subsidier menes økonomisk bidrag fra offentlig myndighet når det gis en fordel ved at
a. det offentliges praksis innebærer direkte pengeoverføringer (gave, lån, kapitaltilførsel mv.) eller potensielle direkte overføringer av penger eller forpliktelser (lånegarantier mv.)
b. offentlige krav som ellers er forfalt, frafalles eller ikke innkreves
c. det offentlige leverer varer eller yter tjenester ut over generell infrastruktur, eller kjøper varer
d. det offentlige foretar innbetalinger til en finansieringsordning eller overlater til, eller pålegger, en privat aktør en eller flere oppgaver som vanligvis hører under det offentlige, og som er beskrevet i bokstav a til c, og dette uten reell grunn avviker fra den praksis det offentlige vanligvis følger
e. det gis en eller annen form for inntekts- eller prisstøtte som direkte eller indirekte fører til økning i eksporten av en vare.

(2) Definisjonen i første ledd kan fravikes såfremt utjevningstiltaket iverksettes innenfor folkerettslige rammer som åpner for dette.

 § 13-6 definerer subsidier.

Med subsidier menes økonomiske bidrag fra offentlig myndighet når det gis en fordel ved at:

  • det offentliges praksis innebærer direkte pengeoverføringer (gave, lån, kapitaltilførsel mv.), eller potensielle direkte overføringer av penger eller forpliktelser (lånegarantier mv.),
  • offentlige krav som ellers er forfalt, frafalles eller ikke innkreves,
  • det offentlige leverer varer eller yter tjenester ut over generell infrastruktur, eller kjøper varer,
  • det offentlige foretar innbetalinger til en finansieringsordning, eller overlater til, eller pålegger, en privat aktør en eller flere oppgaver som vanligvis hører under det offentlige, og dette uten reell grunn avviker fra den praksis det offentlige vanligvis følger,
  • det gis en eller annen form for inntekts- eller prisstøtte som direkte eller indirekte bevirker økningen i eksporten av en vare.

Definisjonen av subsidier kan fravikes såfremt utjevningstiltaket iverksettes innenfor folkerettslige rammer som åpner for dette. Bestemmelsen i § 13-6 viderefører tolloven § 10-4.

Det finnes bestemmelser om undersøkelser, opplysningsplikt og saksbehandling i §§ 13-1 og 13-7.


Vareførselsloven § 13-6

Forarbeider

Prp. nr. 237 L (2020-2021) punkt 9.13

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 10-4

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 86

Tolltariffens innledende bestemmelser § 3

St.prp. nr 1 (1995-1996)