Gå til innhold

§ 5-4 Fremleggelse av varer for kontroll

§ 5-4. Fremleggelse av varer for kontroll

(1) Den som utfører en vare fra tollområdet, skal legge varen frem for tollmyndighetene for kontroll.

(2) Departementet kan gi forskrift om fremleggelse, herunder om hvor og hvordan fremleggelse skal skje, og om unntak fra fremleggelsesplikten.

Første ledd slår fast hovedregelen om plikt til å legge frem varer for tollmyndighetene for kontroll før avreise fra tollområdet. Plikten gjelder i utgangspunktet alle som bringer en vare fra tollområdet.

Annet ledd gir departementet hjemmel til å gi forskrift om fremleggelse, om hvor og hvordan fremleggelse skal skje og om unntak fra fremleggelsesplikten.

Fremleggelsesplikten gjelder også den som bringer kontanter og andre betalingsmidler, se vareførselsforskriften § 5-4-1.

Det finnes flere unntak fra fremleggelsesplikten ved utførsel av varer. Unntakene fremgår av vareførselsforskriften § 5-4-2. Her unntas gass som utføres via rørledning og elektrisk kraft. Videre viser § 5-4-2 til unntakene for deklarasjonsplikten i § 5-9-5, og her finnes det mange unntak. Blant annet er det unntak for reisegods til personlig bruk, containere, varer som utføres til bruk for forskning, vare med verdi til og med kr 5000 per sending m.m. I § 5-4-2 er det også gitt unntak fra fremleggelsesplikten for varer som deklareres etter § 5-9-4 annet ledd, som regulerer deklarering av utstyr, herunder våpen, som utføres midlertidig av norsk politimyndighet ved utrykning og andre hasteoppdrag.

Varer som er avhengig av tillatelser fra andre myndigheter skal alltid fremlegges. Dette er varer som er underlagt restriksjoner, som kvantitative reguleringer eller krav om tillatelse, gitt av hensyn til blant annet samfunnssikkerhet, beskyttelse av menneskers liv og helse, dyrevelferd, plantevern og miljøvern. For eksempel varer som er omfattet av lovgivningen om eksportkontroll (eksportkontrolloven), avfall (avfallsforskriften) eller utrydningstruede dyre- eller plantearter (CITES-forskriften).

Unntak fra kravet til vareførsel på vei med åpnet tollsted fremgår av vareførselsforskriften § 5-4-4 jf. § 2-4-7. Her fremgår det blant annet at tollmyndighetene kan, på gitte vilkår, etter søknad gi transportør generell tillatelse til vareførsel på vei hvor det ikke er norsk, svensk eller finsk tollsted. Eventuelle tillatelser kan endres eller trekkes tilbake av tollmyndighetene, jf. vareførselsforskriften § 5-4-5.


Vareførselsloven § 5-4 

Vareførselsforskriften §§ 5-4-1 til 5-4-5

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.5

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 3-1

Ot.prp. nr. 1 (2008-2009)

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 43

Tolloven 1966 § 24
Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 § 26 annet og tredje ledd og § 37 første ledd

Innst.O. XII (1928), om § 26

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens utkast av 1901