Gå til innhold

§ 11-6 Salg av varer mv.

§ 11-6. Salg av varer mv.

Varer som kan selges etter § 11-2 annet ledd og § 11-5 annet og tredje ledd, skal selges etter reglene om tvangssalg i skattebetalingsloven § 14-10. Tollmyndighetene kan bestemme at varen skal tas hånd om på annen måte.

Tollmyndighetene kan etter § 11-2 annet ledd og § 11-5 annet og tredje ledd selge:

  • varer som ikke er tollbehandlet eller som er disponert over i strid med vilkår som følger av tollbehandlingen
  • levende dyr og vare som er utsatt for hurtig bedervelse som er beslaglagt, dersom eieren er ukjent eller ikke vil overta varen
  • varer som er beslaglagt hvor inndragning ikke finner sted og vareeier eller den som hadde med seg varen ved inn- eller utførselen ikke er kjent eller har ukjent adresse i Norge

Varene skal selges etter reglene om tvangssalg i skattebetalingsloven § 14-10, som bl.a. innebærer krav til varsling. Inntektene fra slikt salg går først til dekning av statens krav, og deretter eventuelle panthavere. Overskytende beløp tilfaller den deklarasjonspliktige eller den antatte eier eller mottaker av varen dersom vedkommende melder seg innen tre måneder etter salget fant sted. Etter dette tilfaller beløpet statskassen.

Varer som ikke kan selges, skal tas hånd om på annen måte. Tvangssalg av varer etter skattebetalingsloven § 14-10 er ikke alltid hensiktsmessig. Med «tas hånd om på annen måte» menes at tollmyndighetene kan avgjøre hvordan beslaget skal håndteres. Både varens karakter og kostnadene som påløper ved tvangssalg, kan tilsi at varen tas hånd om på annen måte. Eksempler er overlevering til museum, omplassering av dyr av Mattilsynet eller levering av bil til vraking.

Avståtte varer og «herreløst gods» tilhører tollmyndighetene og kan avhendes etter Normalinstruksen (Instruks for utrangering, kassasjon og avhending av materiell og fast eiendom som tilhører staten). Både ved frivillig salg (avståtte varer) og tvangssalg (tilbakeholdte eller beslaglagte varer) benyttes ofte «Tollauksjon».

Bestemmelsen i § 11-6 viderefører tolloven §§ 4-2 annet ledd og 16-14 annet ledd.


Vareførselsloven § 11-6

Forarbeider 

Prop.237 L (2020-2021) punkt 9.11

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 16-14

Ot.prp.nr.58 (2006-2007) s. 108.

Tolloven § 4-2

Ot.prp.nr.58 (2006-2007) s. 47-48.

Tolloven 1966 §§ 30, 47 og 77

Ot.prp. nr. 83 (2004-2005)

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 40 (1974-1975)

Ot.prp. nr. 19 (1965-66)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 §§ 41, 52, 196 og 202

Ot.prp. nr. 37 (1934)

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens utkast

Tollovkommisjonens innstilling av 1901