Gå til innhold

§ 3-6 Annen disponering av vare enn etter den deklarerte prosedyren

Når en vare er frigjort etter § 3-5, kan den disponeres i tråd med den valgte tollprosedyren. Paragraf 3-6 presiserer at den som vil disponere over en vare på annen måte enn prosedyren den er deklarert for, må deklarere varen på nytt.

§ 3-6.Annen disponering av vare enn etter den deklarerte prosedyren

Den som vil disponere over en vare på annen måte enn prosedyren den er deklarert for, må deklarere varen på nytt etter § 3-2.

Ved prosedyren forpassing har man kun tillatelse til å transportere varen og må fremlegge den ved et bestemt tollsted innen en gitt tidsfrist. Når man vil gjøre noe annet med varen (f.eks. å bearbeide den), må det fremlegges ny deklarasjon. Tilsvarende hvis man ønsker å endre ankomststed eller tidsfrist.

Et annet eksempel kan være en midlertidig innført, utenlandsregistrert bil hvor føreren fyller vilkårene for dette. Dersom han bestemmer seg for å selge bilen, oppstår det umiddelbart en plikt til å deklarere varen for prosedyren overgang til fri disponering.

Vareførselsloven § 3-6 viderefører tolloven § 4-25 annet ledd.


Vareførselsloven § 3-6 

Forarbeider 

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.3 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 4-25

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 52

Tolloven 1966 § 32

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot. prp. nr. 40 (1974-1975)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 §§ 43 og 49

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens utkast av 1901