Gå til innhold

§ 13-7 Undersøkelser mv. i subsidiesaker

§ 13-7. Undersøkelser mv. i subsidiesaker

(1) Klage over subsidiert import skal rettes til departementet og vedlegges nødvendig bevismateriale. Vedtak om ileggelse av utjevningstiltak og midlertidige tiltak skal bare treffes etter forutgående formelle undersøkelser. Departementet skal kunngjøre innledning og avslutning av slike undersøkelser, og berørte parter skal orienteres. Departementet kan som ledd i saksforberedelsen innhente råd fra et særlig oppnevnt utvalg og overlate til andre tilsyns- eller kontrollmyndigheter å foreta undersøkelser.

(2) Undersøkelsene skal umiddelbart innstilles dersom det ikke foreligger tilstrekkelige bevis, dersom subsidieandelen er minimal, eller volumet er ubetydelig. De berørte parter skal gjøres kjent med de opplysninger som er fremlagt, og gis anledning til å legge frem ytterligere bevismateriale som måtte ha betydning. Undersøkelsene skal normalt være avsluttet innen ett år, og i alle tilfeller innen 18 måneder etter at de er igangsatt.

(3) Opplysninger overgitt undersøkelsesmyndighetene under forutsetning om fortrolighet skal undergis taushetsplikt så langt annet ikke følger av lov.

(4) Departementet kan gi forskrift om saksbehandling i subsidiesaker, herunder om undersøkelsesprosedyrer, notifikasjon, kunngjøring og iverksettelse av vedtak om utjevningstiltak, og om betaling og tilbakebetaling.

§ 13-7 er en av bestemmelsene i kapittel 13 som omhandler særlige saksbehandlingsregler i handelstiltakssaker. Bestemmelsen omhandler undersøkelsesmåten i subsidiesaker. Med subsidier menes visse former for økonomisk bidrag fra offentlig myndighet, se § 13-6. Det er departementet som foretar undersøkelsene, eventuelt kan departementet gi myndighet til et underliggende organ.

Bestemmelsen i § 13-7 viderefører tolloven § 12-7.


 Vareførselsloven § 13-7

Forarbeider

Prp. nr. 237 L (2020-2021) punkt 9.13

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 12-7

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 97

Tolltariffens innledende bestemmelser § 3 nr. 7

St.prp. nr 1 (1995-1996)