Gå til innhold

§ 5-1 Forhåndsvarsel om varer

§ 5-1. Forhåndsvarsel om varer

(1) Den som skal utføre en vare fra tollområdet, skal gi forhåndsvarsel til tollmyndighetene om varen.

(2) Forhåndsvarsel skal ikke gis for varer som skal direkte til tollområdet i Den europeiske union eller tollområdet i Sveits og dens tollenklaver. Tilsvarende gjelder også for varer til Liechtenstein så lenge Liechtenstein er tilknyttet Sveits gjennom Tolluniontraktaten av 29. mars 1923.

(3) Departementet kan gi forskrift om plikten til å forhåndsvarsle og om unntak fra plikten. Departementet kan også gi forskrift om lettelser i varslingsplikten for autoriserte foretak.

På tilsvarende måte som varslingsplikten ved innførsel av varer etter kapittel 2, reguleres plikten til å gi forhåndsvarsel ved utførsel i en egen bestemmelse, det vil si i vareførselsloven § 5-1. Forhåndsvarslingen danner grunnlag for tollmyndighetenes risikoanalyse av transporten.

Første ledd slår fast hovedregelen om at den som skal utføre en vare fra tollområdet, skal gi forhåndsvarsel til tollmyndighetene om varen.

Annet ledd regulerer et unntak av stor praktisk betydning, og tilsvarer unntak fra forhåndsvarsel ved innførsel av varer etter § 2-1. Annet ledd slår fast at forhåndsvarsel ikke skal gis for varer som skal direkte til tollområdet i Den europeiske union eller tollområdet i Sveits og dens tollenklaver samt til Liechtenstein, så lenge Liechtenstein er tilknyttet Sveits gjennom Tolluniontraktaten av 29. mars 1923. Det innebærer at plikten til å gi forhåndsvarsel i praksis bare gjelder for varer som utføres til land utenfor EUs tollsikkerhetsområde.

Tredje ledd gir departementet hjemmel til å gi forskrift om plikten til å forhåndsvarsle tollmyndighetene og om unntak fra denne plikten. I vareførselsforskriften §§ 5-1-1 til 5-1-6 er det gitt bestemmelser om blant annet hvordan forhåndsvarsel skal gis, tidsfrister og om hvem som er ansvarlig for at forhåndsvarsel gis.

Forhåndsvarsel ved utførsel skal gis ved elektronisk melding, i datasystemet NCTS, til tollmyndighetene. Det er transportøren som er ansvarlig for at forhåndsvarsel gis. Tidsfristen for når forhåndsvarselet skal sendes varierer mellom de ulike transportmidlene. Utfyllende bestemmelser følger av vareførselsforskriften §§ 5-1-3 og 5-1-4. Forhåndsvarsel skal inneholde de opplysninger som er fastsatt i vedlegg 1 til forskriften, se vareførselsforskriften § 5-1-5.

Av vareførselsforskriften § 5-1-2 bokstavene a til z fremgår en rekke unntak fra plikten til forhåndsvarsel ved utførsel. Plikten til forhåndsvarsel gjelder blant annet ikke for elektrisk kraft, vare som utføres via rørledning, reisegods til personlig bruk, varer som er dekket av ATA- carnet, dyr på beite m.m.


Vareførselsloven § 5-1 

Vareførselsforskriften §§ 5-1-1 til 5-1-6

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.5

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven (2007) § 3-1

Ot.prp. nr. 1 (2008-2009)

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 43

Tolloven 1966 § 24
Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 § 26 annet og tredje ledd og § 37 første ledd

Innst.O. XII (1928), om § 26

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens utkast av 1901