Gå til innhold

§ 13-10 Spesielle beskyttelsestiltak for landbruksvarer

§ 13-10. Spesielle beskyttelsestiltak for landbruksvarer

(1) Dersom den importerte mengden av en landbruksvare overstiger et nærmere bestemt referansenivå eller importprisen for en vare faller under en nærmere bestemt referansepris, kan Kongen innenfor de rammer som følger av avtale med fremmed stat eller internasjonal organisasjon, iverksette spesielle beskyttelsestiltak, herunder pålegge en særskilt tollavgift på vedkommende vare i tillegg til ordinær tollavgift.

(2) Undersøkelser av om det er grunn til å iverksette beskyttelsestiltak eller mottiltak etter første ledd, skal gjennomføres slik som bestemt i § 13-11. Undersøkelsesmyndighetene kan innhente opplysninger etter § 13-1.

(3) Volumbasert beskyttelsestollavgift etter denne paragrafen kan ikke overstige en tredjedel av den ordinære tollavgiftsatsen som gjelder for det året tiltaket ble truffet for.

(4) Departementet skal i forskrift kunngjøre iverksetting av beskyttelsestiltak sammen med opplysninger om omfang og periode vedtaket gjelder for.

(5) Departementet kan gi forskrift om økning av tollavgift etter denne paragrafen.

§ 13-10 regulerer spesielle beskyttelsestiltak for landbruksvarer (beskyttelsestollavgift). Bestemmelsen hjemler økning av tariffmessig tollavgift på landbruksvarer når den importerte mengden overstiger et bestemt referansenivå, eller importprisen faller under referansenivå eller referansepris. Det kan også iverksettes andre tiltak enn økt tollavgift. Myndigheten er ved kongelig resolusjon 21. oktober 2022 tildelt Landbruks- og matdepartementet.

Vareførselsloven § 13-10 gjennomfører WTO-avtalen om landbruk artikkel 5, og viderefører tolloven § 10-6.

Det finnes bestemmelser om undersøkelser, opplysningsplikt og saksbehandling i §§ 13-1 og 13-11.


Vareførselsloven § 13-10 

Forarbeider

Prp. nr. 237 L (2020-2021) punkt 9.13

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 10-6

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 88

Tolltariffens innledende bestemmelser § 6