Gå til innhold

§ 7-7 Autorisering av foretak

§ 7-7. Autorisering av foretak

(1) Tollmyndighetene kan autorisere foretak. Autoriserte foretak kan få mindre omfattende plikter etter §§ 2-1 og 5-1 om forhåndsvarsel, og gis lettelser ved kontroll.

(2) Departementet kan gi forskrift om autorisering av foretak, herunder om vilkår for å bli autorisert og om tilbakekall av autorisasjon, og om lettelser ved kontroll for autoriserte foretak.

Bakgrunnen for bestemmelsen er at Norge etter EØS-avtalen protokoll 10 kapittel IIa – Tollsikkerhetstiltak, med vedlegg, er forpliktet til å ha et system for å autorisere økonomiske operatører som er innvolvert i vareførsel over landegrensene, såkalte AEO-er (Authorized Economic Operators).

Første ledd: Tollmyndighetene kan autorisere foretak. Dette kan f.eks. være importører, eksportører, speditører og transportører. Autorisering skal skje i samsvar med EØS-avtalen protokoll 10 kapittel IIa – Tollsikkerhetstiltak, med vedlegg.

Foretak kan søke tollmyndighetene om å bli sikkerhetsmessig autorisert (AEO). Hovedvilkårene for autorisasjon er at foretaket har tilfredsstillende

  • fysisk sikring,
  • økonomi,
  • regnskaps- og logistikksystemer, og
  • tidligere forhold til toll- og skattemyndighetene.

Det er bare norske foretak som er registrert i Foretaksregisteret som kan autoriseres. Foretak som er autorisert i EU, Sveits eller Liechtenstein vil automatisk være autorisert i Norge, men evt. datterselskap (egne rettssubjekt) må ha egen autorisasjon. En norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF) er ikke et eget rettssubjekt, og kan derfor ikke ha en selvstendig autorisasjon.

Den som ønsker å bli autorisert må fylle ut et søknadsskjema og et egenvurderingsskjema, og sende disse til tollmyndighetene. Tollmyndighetene vil ut fra disse opplysningene vurdere om det er behov for nærmere opplysninger eller undersøkelser hos foretaket.

Bestemmelsen viderefører tolloven § 3-1 femte ledd.


Vareførselsloven § 7-7 

Vareførselsforskriften §§ 7-7-1 til 7-7-9

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.7

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 3-1

Tollforskriften §3-1-27 til § 3-1-35

Ot.prp. nr. 1 (2008-2009) kapittel 26