Gå til innhold

Kapittel 8 Kontroll

Tollmyndighetenes kontroll er i vesentlig grad rettet mot varer som krysser grensen, det vil si pågående vareførsel, men kontrollen kan også gjennomføres etter at varene er inn- eller utført, såkalt etterkontroll. Bestemmelsene i §§ 8-1 til 8-9 er primært rettet mot kontrollen av pågående vareførsel, mens §§ 8-10 til 8-16 er særlig rettet mot etterfølgende kontroll. Det er imidlertid ikke et klart skille i bruken av bestemmelsene. For eksempel kan bestemmelsen om kontrollopplysninger i § 8-10 benyttes når tollmyndighetene ved dokumentkontroll på grensen ønsker å innhente ytterligere opplysninger.

Kontrollbestemmelsene må ses i lys av § 1-2 om lovens virkeområde. Kontrolladgangen er begrenset til varer som «føres inn i eller ut av tollområdet», og avgrenses dermed mot kontroll av innenlands vareførsel. Grensene i tid og sted for tollmyndighetenes kontrollvirksomhet av pågående vareførsel er omtalt i Prop. 237 L (2020-2021) kapittel 6.