Gå til innhold

§ 14-2 Overgangsbestemmelser

§ 14-2. Overgangsbestemmelser

Departementet kan gi forskrift om overgangsbestemmelser.

Med hjemmel i § 14-2 er det gitt to overgangsbestemmelser i vareførselsforskriften.

Vareførselsforskriften § 14-2-1 - Levering av endringsmelding

I tollavgiftsforskriften § 14-2-1 er det gitt en overgangsregel om leveringsmåten for endringsmelding.

Det følger av overgangsregelen at den som før forskriftens ikrafttredelse ikke innehar tilgang til elektronisk levering av deklarasjon med mulighet for elektronisk levering av endringsmelding, kan i en overgangsperiode levere endringsmelding etter bestemmelsen i § 7-2-1 annet ledd, det vil si i elektronisk melding i Altinn.

Overgangsperioden er tolv måneder fra forskriftens ikrafttredelse.

Vareførselsforskriften § 14-2-2 - Overgangsregel om tillatelser

I vareførselsforskriften § 14-2-2 er det gitt en overgangsregel om tillatelser.

Det følger av overgangsregelen at enkeltvedtak truffet i medhold av lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) eller forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) opprettholdes i den perioden som er forutsatt i vedtakene, inntil de blir opphevet eller endret i medhold av denne lov eller ved særskilt bestemmelse.


Vareførselsloven § 14-2

Vareførselsforskriften §§ 14-2-1 og 14-2-2

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.14