Gå til innhold

§ 2-3 Melde- og opplysningsplikt om ankomst til bestemmelsessted i tollområdet

§ 2-3. Melde- og opplysningsplikt om ankomst til bestemmelsessted i tollområdet

(1) Føreren av fartøy og luftfartøy skal melde fra til tollmyndighetene om ankomst til bestemmelsessted i tollområdet. I meldingen skal det gis opplysninger om transportmiddelet, besetningen og varer som bringes med som last. 

(2) Departementet kan gi forskrift om hvilke opplysninger som skal gis, når opplysningene skal gis, leveringsmåten og om unntak fra pliktene. Departementet kan gi forskrift om at melde- og opplysningsplikten også skal gjelde for fører av motorvogn og tog.

Innhold

Bestemmelsen viderefører tolloven § 3-3 om meldeplikt om ankomst til et bestemmelsessted i tollområdet, men omfatter i tillegg plikt til å gi opplysninger om transportmiddelet, besetningen og varer som bringes med som last. Det er fører av transportmiddelet som er ansvarlig for å oppfylle plikten. En tollrepresentant kan oppfylle plikten på førerens vegne, jf. vareførselsloven
§ 7-21. Slik representasjon vil være aktuell når det leveres opplysninger elektronisk til Tolletaten.

Melde- og opplysningsplikten vil i løpet av de kommende årene bli digitalisert, slik at både melding om ankomst og opplysninger om transportmiddelet, besetningen og varer kan leveres elektronisk til Tolletaten.
Melde- og opplysningsplikten oppfylles på ulike måter avhengig av hvilket transportmiddel som ankommer tollområdet.

Melde- og opplysningsplikt ved ankomst med fartøy

Plikten til å melde fra om ankomst er nærmere regulert i vareførselsforskriften § 2-3-1, mens opplysningene som skal gis i melding er regulert i § 2-3-2.

For fører av fartøy som skal ankomme sted i tollområdet, er det som hovedregel krav om melding om ankomst minst 24 timer på forhånd. Meldingen skal leveres i SafeSeaNet Norway (SSN).

Les mer om SSN her.

I tillegg er det oppstilt to unntak fra hovedregelen om melding minst 24 timer før ankomst, for de tilfellene dette ikke er praktisk mulig å gjennomføre. For det første kan melding avgis senest når fartøyet forlater forrige havn dersom reisen varer mindre enn 24 timer. Dersom ankomsthavn eller ankomsttid er ukjent eller endres underveis, skal melding avgis så snart opplysningene er kjent. Bestemmelsene er i tråd med EU direktiv 2010/65.

Når melding om ankomst inngis i SSN, skal føreren samtidig overføre opplysninger om fartøyet, lasten, varer medbragt av besetningen og proviant. Dersom tollmyndighetene krever det, skal i tillegg passasjerliste, besetningsliste og opplysninger om vare i fartøyet som uten lossing skal følge fartøyet ut igjen av tollområdet, overføres i SSN.

Ved at det skal meldes fra om ankomst på forhånd oppstår det en mulighet for avvik mellom avgitte opplysninger og den faktiske situasjonen ved innpassering inn i tollområdet. Det presiseres derfor i § 2-3-2 tredje ledd at føreren plikter å oppdatere dokumentene/SSN- meldingen snarest mulig ved endringer, og senest ved passering inn i norsk tollområde. Av praktiske årsaker er det oppstilt en særlig regel for proviant, ved at det kun er vesentlige endringer som skal innrapporteres. Et normalt forbruk av proviant om bord utløser ingen plikt til å oppdatere opprinnelig melding.

Nærmere om utfyllingsregler for rapportering av skipsanløp til og fra Norge – se brukerdokumentasjon «SafeSeaNet Norway Users Guide».

Fører av fritidsfartøy er unntatt fra melde- og opplysningsplikten, dersom fartøyet er fremstilt i Norge eller tidligere er gått over i fri disponering. Det samme gjelder dersom fartøyet innføres midlertidig av person som har fast oppholdssted i et annet land. Unntaket er i tillegg betinget av det i fartøyet eller av medfølgende passasjerer bare medbringes reisegods som kan innføres uten tillatelser fra andre myndigheter og enten er unntatt deklareringsplikt, kan innføres midlertidig eller er deklarert i Kvoteappen.

Norske fiske- og fangstfartøy er unntatt fra melde- og opplysningsplikten dersom de ikke har anløpt utenlandsk havn på turen. I tillegg er det et vilkår at fartøyet ikke har andre varer ombord enn egen fangst. Fartøy som frakter petroleumsprodukter som er tatt opp fra norsk kontinentalsokkel er også unntatt fra melde- og opplysningsplikten på samme vilkår som fiske- og fangstfartøy.

Cruiseskip o.l. er unntatt fra plikten til å overføre opplysninger om besetning og proviant, dersom de ikke bringer med seg varer som skal losses i Norge.

Forsyningsskip fra norsk del av kontinentalsokkelen (supplyfartøy) er i utgangspunktet omfattet av melde- og opplysningsplikten, men er unntatt fra kravet til å overføre opplysninger om fartøy, besetning og proviant, dersom fartøyet ikke bringer med proviant som ikke har gått over i fri disponering.

Melde- og opplysningsplikt ved ankomst med fly

Føreren av fly eller annet luftfartøy som skal lande på lufthavn med internasjonal status, skal melde fra til tollmyndighetene senest når flyet lander, med mindre flyet kommer utenfor tollmyndighetenes åpningstid. Da skal det meldes i fra senest ved åpningstidens begynnelse. Fly i fast rute er unntatt fra meldeplikten ved ankomst. Rutetabellene må være offentliggjort eller på annen måte gjort kjent for tollmyndighetene. Dette omfatter også helikoptertrafikken til installasjoner på norsk kontinentalsokkel.

Føreren av et luftfartøy som har fått tillatelse til å gå til lufthavn uten internasjonal status, skal melde fra om ankomsten til tollmyndighetene på forhånd.

Fører av småfly (definert i § 2-2-2 annet ledd) som ønsker å lande på landingsplass for småfly som nevnt i vedlegg 3, må melde fra til Nasjonalt operasjonssenter i Tolletaten (tollops@toll.no) senest fire timer før ankomst.

I tillegg til å melde fra om ankomst, skal det leveres opplysninger om luftfartøyets last.

Melde- og opplysningsplikt ved ankomst med motorvogn

Fører av motorvogn har melde- og opplysningsplikt ved grensepassering. Begrepet motorvogn omfatter både privatbiler/motorsykler, lastebiler/vogntog og busser.

Dersom fører og evt. passasjerer i bil og på motorsykkel bare har med varer som er unntatt fra fremleggelsesplikten etter § 2-4, er føreren også unntatt fra melde- og opplysningsplikten etter § 2-3. Dette kan for eksempel gjelde turister på ferie i Norge som oppfyller vilkårene for midlertidig innførsel og bruk av motorvogn, og som heller ikke har med reisegods ut over kvotene som er beskrevet i § 4-1-10 til § 4-1-13. Heller ikke personer som kjører inn med norskregistrert kjøretøy behøver melde seg dersom de kun har med seg varer som er unntatt fra fremleggelsesplikten etter § 2-4.

Fører av motorvogn som har med varer som er avhengig av tillatelser fra andre myndigheter ved innførsel skal uansett melde seg, slik at tollmyndighetene kan kunne undersøke at de nødvendige tillatelsene er til stede for å innføre varen.

En fører av lastebil/vogntog som transporterer varer under en transitteringsprosedyre, skal legge transitteringsdeklarasjonen frem for tollmyndighetene som registrerer grensepassering i det elektroniske transitteringssystemet NCTS.

Fører av motorvogn plikter ved ankomst også å levere opplysninger som viser transportmiddelets last, herunder opplysninger om vare som uten lossing skal følge transportmiddelet ut igjen av tollområdet.

Melde- og opplysningsplikt ved ankomst med tog

Passasjer- og godstog i fast rute er unntatt fra melde- og opplysningsplikten. Rutetabellene må være offentliggjort eller på annen måte gjort kjent for tollmyndighetene. Dersom det går tog utenfor de faste rutene, må ankomsten meldes til tollmyndighetene før grensepassering. 


Vareførselsloven § 2-3 

Vareførselsforskriften §§ 2-3-1 til 2-3-4 

Forarbeider 

Prop.237 L (2020-2021) punkt 9.2

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 3-3 

Ot.prp.nr.58 (2006-2007) s. 44-45 

Tollforskriften §§ 3-3-1 til 3-3-3 

Tolloven 1966 § 22

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993) 

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959 

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966) 

Tolloven 1928 §§ 24, 25, 26 første ledd, 27, 28, 30 første og annet ledd, 31, 140 annet ledd, 141 og 142

Ot.prp. nr. 36 (1957)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens utkast av 1901