Gå til innhold

§ 5-9 Prosedyren utførsel

§ 5-9. Prosedyren utførsel

(1) Varer, herunder kontanter og andre likestilte betalingsmidler, som utføres fra tollområdet, skal underlegges prosedyren utførsel.

(2) Departementet kan gi forskrift om innholdet i deklarasjonen og om unntak fra plikten til å levere deklarasjon. Departementet kan også gi forskrift om at tollmyndighetene kan tillate at varer som er innført uten at de er gått over til fri disponering, kan leveres til salg eller bruk om bord i fartøy eller luftfartøy som skal forlate tollområdet.

Første ledd slår fast at varer som skal føres ut av tollområdet, skal underlegges prosedyren utførsel. Tilsvarende regel følger av EUs tollkodeks artikkel 269 nr. 1. Varer omfatter kontanter og andre likestilte betalingsmidler, se også merknaden til § 4-1 i Prop 237 L, side 48.

I annet ledd er det hjemmel til å gi forskrift om innholdet i deklarasjonen, om unntak fra plikten til å levere deklarasjon og om frister for å levere deklarasjon.

Vareførselsforskriften § 5-9-1 angir nærmere hva en deklarasjon skal inneholde av opplysninger. Deklarasjonen skal blant annet innholdet opplysninger om vareslag, samlet mengde, verdi i norske kroner, varenummer, leveringsvilkår m.m. Videre gir § 5-9-1 bestemmelser om hvilke opplysninger som kreves for delsendinger og foreløpig deklarasjon.

Vareførselsforskriften § 5-9-2 gir nærmere bestemmelser om hvilke dokumenter som skal fremlegges ved utførsel. Dette er blant annet faktura, fraktbrev eventuelle tillatelser fra andre myndigheter m.m.

Unntak fra deklarasjonsplikten ved utførsel fremgår av vareførselsforskriften §§ 5-9-3 og 5-9-5. Unntak fra kravet til én forsendelse per deklarasjon fremgår av § 5-9-3. Videre fremgår det en rekke unntak i § 5-9-5. Blant annet er reisegods til personlig bruk, forbruksvare som leveres til bruk eller salg om bord i transportmidler (proviantering), containere m.m. unntatt deklarasjonsplikten ved utførsel.

Nærmere bestemmelser om proviantering finnes i vareførselsforskriften § 5-9-7 til 5-9-13.

Vareførselsforskriften § 5-9-4 regulerer andre typer deklarering ved utførsel, og gjelder blant annet varer som utføres i forbindelse med militærøvelser (NATO-øvelser), kontanter og verditransporter.


Vareførselsloven § 5-9 

Vareførselsforskriften §§ 5-9-1 til 5-9-14

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.5

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven § 4-23

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 52

Tolloven 1966 § 38

Ot. prp. nr. 45 (1996-1997)

Tolloven 1966 § 40

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 §§ 101, 102, 103 og 116

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens utkast av 1901

Tolltariffens innl. bestemmelser § 24

St. prp. nr. 1 (2005-06)

St. prp. nr. 1 (1985-86)

St. prp. nr. 1 (1981-82)

St. prp. nr. 65 (1965-66)

Innledende bestemmelser (før 1967) § 15