Gå til innhold

§ 13-11 Undersøkelser mv. i beskyttelsestiltakssaker for landbruksvarer

§ 13-11. Undersøkelser mv. i beskyttelsestiltakssaker for landbruksvarer

(1) Spesielle beskyttelsestiltak for landbruksvarer kan bare iverksettes etter forutgående formelle undersøkelser. Departementet skal kunngjøre innledning og avslutning av slike undersøkelser. Fra kunngjøring til iverksetting skal det gå minst to dager.

(2) Opplysninger overgitt undersøkelsesmyndighetene under forutsetning om fortrolighet skal undergis taushetsplikt så langt annet ikke følger av lov.

(3) Departementet kan gi forskrift om undersøkelse og saksbehandling i saker om spesielle beskyttelsestiltak, herunder om undersøkelsesprosedyrer, notifikasjon, kunngjøring og iverksettelse av vedtak om tiltak og om betaling og tilbakebetaling.

 § 13-11 er en av bestemmelsene i kapittel 13 som omhandler særlige saksbehandlingsregler i handelstiltakssaker. Bestemmelsen omhandler undersøkelsesmåten i beskyttelsestiltakssaker for landbruksvarer. Beskyttelsestiltak kan iverksettes hvor prisen for eller mengden av importerte landbruksvarer faller under visse nivåer. Myndigheten er ved kongelig resolusjon 21. oktober 2022 tildelt Landbruks- og matdepartementet.

Vareførselsloven § 13-11 viderefører tolloven § 12-9.


Vareførselsloven § 13-11

Forarbeider

Prp. nr. 237 L (2020-2021) punkt 9.13

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 12-9

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 98

Tolltariffens innledende bestemmelser § 6

Stortingsvedtak 16. juni 1995 nr. 587