Gå til innhold

§ 13-12 Opphevelse av innrømmelser eller andre forpliktelser

§ 13-12. Opphevelse av innrømmelser eller andre forpliktelser

(1) Kongen kan, i tilfeller hvor Tvisteløsningsorganet i Verdens Handelsorganisasjon gir Norge rett til å oppheve innrømmelser eller andre forpliktelser etter WTO-avtalen, iverksette de tiltak som Tvisteløsningsorganet har gitt sin tilslutning til, herunder endre gjeldende tollavgiftsatser.

(2) Departementet skal i forskrift kunngjøre vedtak om tiltak etter første ledd.

(3) Departementet kan gi forskrift om opphevelse av innrømmelser eller andre forpliktelser etter WTO-avtalen etter denne paragrafen. Det samme gjelder opphevelse av innrømmelser eller vedtak i tvisteorgan under andre handelsavtaler enn WTO.

§ 13-12 regulerer opphevelse av innrømmelser eller andre forpliktelser. Bestemmelsen gir adgang til å oppheve innrømmelser eller andre forpliktelser som Norge har påtatt seg etter WTO-avtalen, når det i WTO-avtalen om tvisteløsning åpnes for slike opphevelser i forbindelse med saker behandlet i Tvisteløsningsorganet.

Bestemmelsen viderefører tolloven § 10-7 og gjennomfører WTO-avtalen om beskyttelsestiltak artikkel 8 nr. 2.

Det finnes bestemmelser om undersøkelser, opplysningsplikt og saksbehandling i § 13-1. 


Vareførselsloven § 13-12

Forarbeider

Prp. nr. 237 L (2020-2021) punkt 9.13

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 10-7

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 89

Tolltariffens innledende bestemmelser § 4

St.prp. nr 1 (2002-2003)

St.prp. nr 1 (1995-1996)