Gå til innhold

§ 4-6 Prosedyren midlertidig innførsel

Prosedyren midlertidig innførsel innebærer at en vare innføres for midlertidig bruk i tollområdet før den etter en tid utføres fra tollområdet igjen. Prosedyren gir en viss adgang til bruk av varer i tollområdet uten at det oppstår plikt til å beregne tollavgift og andre avgifter.

§ 4-6. Prosedyren midlertidig innførsel

(1) Under prosedyren midlertidig innførsel kan en vare innføres for midlertidig bruk i tollområdet dersom varen innføres for et bestemt formål og
a. varen ikke er bestemt til å skulle endres på annen måte enn verdiforringelse som følge av normal bruk
b. varen kan identifiseres
c. varen gjenutføres innen ett år etter innførselen.

(2) Ved midlertidig innførsel beregnes ikke tollavgift eller andre innførselsavgifter.

(3) Departementet kan gi forskrift om innholdet i deklarasjonen for prosedyren midlertidig innførsel og om unntak fra plikten til å levere deklarasjon. Departementet kan også gi forskrift om nærmere vilkår for innførsel av varer for bestemte formål etter første ledd, om forlengelse av fristen for gjenutførsel, om unntak fra kravet om gjenutførsel dersom varen destrueres, og om sikkerhetsstillelse.

For å bruke prosedyren midlertidig innførsel, må varen

  1. innføres for et bestemt formål
  2. ikke være bestemt til å endres på annen måte enn verdiforringelse som følge av normal bruk
  3. gjenutføres innen ett år etter innførselen
  4. kunne identifiseres ved utførsel

Hvilke varer som kan innføres midlertidig, og til hvilke formål varen kan brukes, følger av vareførselsforskriften §§ 4-6-3 og 4-6-4. Typiske eksempler er varer til utstillinger, messer, til kultur- og idrettsarrangement, produksjons- og kringkastingsutstyr, utstyr til sirkus og tivoli, dyr til avl, vitenskapelige instrumenter og yrkesutstyr m.m. Forskriftsbestemmelsene er detaljerte og stiller særlige vilkår til den som innfører varen og bruken av varen som sådan. Bestemmelsene har grunnlag i internasjonale forpliktelser og må tolkes på bakgrunn av disse.

For varene angitt i § 4-6-3 må det stilles sikkerhet for eventuell avgiftsplikt som oppstår ved brudd på vilkårene for prosedyren, jf. tollavgiftsloven § 2-1 annet ledd. Slik sikkerhet kan stilles i form av:

  • Depositum
  • Selvskyldnerkausjon
  • Admission Temporaire/Temporary Admission (ATA-Carnet) eller Carnet de Passages en Douane (CPD-carnet)
  • Garanti fra enkelte navngitte hestesportorganisasjoner

Ved bruk av prosedyren midlertidig innførsel skal det leveres deklarasjon med opplysninger som nevnt i vareførselsforskriften § 4-6-1. I § 4-6-2 er det angitt alternative deklareringsordninger. En praktisk særlig deklareringsordning for varer som innføres midlertidig er såkalt ATA-carnet (eller et CPD-carnet, dersom varen kommer fra Taiwan). Ved bruk av ATA-carnet gjelder vilkårene i ATA-konvensjonen.

De fleste av varene som kan innføres uten krav om sikkerhetsstillelse, kan innføres uten å levere deklarasjon.


Vareførselsloven § 4-6

Vareførselsforskriften § 4-6-1 til § 4-6-11

Forarbeider 

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.4

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 4-24

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 52

Tolloven 1966 § 32

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot. prp. nr. 40 (1974-1975)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 §§ 43 og 49

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens utkast av 1901