Gå til innhold

§ 7-6 Bindende forhåndsuttalelser

§ 7-6. Bindende forhåndsuttalelser

(1) Tollmyndighetene kan etter søknad gi bindende forhåndsuttalelser om
a. klassifisering i henhold til gjeldende tolltariff
b. opprinnelse
c. tollavgift og gebyrer som vil påløpe ved inn- eller utførsel av en vare, eller beregningsmåten for disse.

(2) Tollmyndighetenes avgjørelse om ikke å gi forhåndsuttalelse kan ikke påklages. En forhåndsuttalelse kan påklages, men ikke prøves i egen sak for domstol. Avgjørelse hvor bindende forhåndsuttalelse er lagt til grunn, kan påklages eller bringes inn for domstolen.

(3) Departementet kan gi forskrift om hvem som kan søke om en bindende forhåndsuttalelse, om søknadens innhold, om bortfall av uttalelsens bindende virkning og om gebyr for forhåndsuttalelse. Departementet kan også gi forskrift om at bindende forhåndsuttalelse bare gis dersom det følger av gjensidig avtale med fremmed stat eller internasjonal organisasjon at partene er forpliktet til å gi uttalelse om slike forhold.

Du kan søke om bindende forhåndsuttalelser om

 • klassifisering av varer i henhold til gjeldende tolltariff,
 • opprinnelse,
 • tollavgift og gebyrer som vil påløpe ved inn- eller utførsel av en vare, eller beregningsmåten for disse.

Forhåndsuttalelsen er i utgangspunktet bindende i tre år (forhåndsuttalelser utstedt før 1. februar 2021 har en gyldighetstid på seks år).

Forhåndsuttalelsen er bare bindende for varer som blir tollbehandlet etter at uttalelsen er gitt.

Klassifisering av en vare vil si å finne riktig varenummer i tolltariffen. Dette har blant annet betydning for hvilken tollavgiftssats varen får.

Dersom du skal søke om bindende forhåndsuttalelse om klassifisering i henhold til tolltariffen (BKU), sender du oss en søknad via Altinn. Her har du muligheten til å laste opp nødvendige vedlegg (brosjyrer, resepter, tegninger mv.). Vareprøver sendes til Vareførselsdivisjonen.

Tollmyndighetene kan likevel tilbakekalle forhåndsuttalelsen dersom

 • det foretas endringer i tolltariffen eller kommentarene,
 • dersom tollmyndighetene eller HS-komiteen i World Customs Organization gir en ulik klassifiseringsuttalelse om samme type vare i en annen sak, eller
 • det følger av forvaltningsloven § 35.

En forhåndsuttalelse som baserer seg på uriktige opplysninger fra søkeren er ugyldig. En tollbehandling som er foretatt på grunnlag av ugyldig forhåndsuttalelse er i utgangspunktet også ugyldig, og kan endres etter tollavgiftsloven §§ 11-1 flg.

Vareførselsloven § 7-6 viderefører tolloven § 12-13.

Ler mer om

Bindende forhåndsuttalelser om klassifisering

Muntlige forespørsler/e-post

Ved alle tollsteder kan det gis veiledning om varers klassifisering i tolltariffen. Slik veiledning og uttalelser er ikke bindende.

Behandlingstid

Vanligvis vil søknaden bli behandlet innen 3 måneder.

Klageadgang

En bindende forhåndsuttalelse om klassifisering i tolltariffen (BKU) er et enkeltvedtak med klageadgang. I henhold til forvaltningslovens bestemmelser kan vedtak fattet av Vareførselsdivisjonen påklages til Juridisk stab.
Informasjon om klageadgangen skal bestandig være vedlagt en bindende forhåndsuttalelse.

I de tilfeller innehaver av en BKU klager, skal Vareførselsdivisjonen foreta en ny vurdering av saken. Hvis Vareførselsdivisjonen ikke finner å endre uttalelsen, oversendes saken Juridisk stab for behandling.

TASS

TASS er et presedensregister vedrørende klassifisering av varer iht. tolltariffen.

TASS inneholder alle gyldige avgjørelser om klassifisering av varer fattet av Tolletaten iht. vareførselsloven § 7-6.

En anonymisert versjon av klassifiseringsuttalelsen blir publisert på toll.no.

§ 7-6-1 Hvem kan søke om en klassifiseringsuttalelse

Vareførselsforskriften § 7-6-1 sier hvem som kan søke om en klassifiseringsuttalelse og hvilke dokumenter som skal legges ved søknaden.

 • Bemyndiget representant kan søke om en klassifiseringsuttalelse.
 • Søknaden skal sendes Tolletaten i Altinn til Vareførselsdivisjonen.
 • Forespørsler om klassifisering fra utenlandske firmaer, ambassader eller andre som ikke har adresse i Norge, skal henvende seg til Vareførselsdivisjonen, Klassifiseringsavdelingen.
 • Har et firma hovedkontor i utlandet, og datterselskap i Norge med eget organisasjonsnummer, skal disse likevel søke i Altinn.
 • Dersom søknaden ikke inneholder tilstrekkelige opplysninger til å fastsette varens klassifisering, skal søker gis skriftlig beskjed om at klassifiseringsuttalelsen ikke kan gis. Det skal samtidig meddeles hvilke opplysninger som mangler.
 • Tolletaten kan avvise ubegrunnede søknader, f.eks. når det mangler vareprøver, opplysninger om produsent, artikkelnummer, batchnummer mv., og det ikke er meningen å importere, eksportere eller produsere varen.
 • Det kan søkes om klassifiseringsuttalelse for produksjonsprøver hvis hensikten er å importere, eksportere eller produsere en identisk eller liknende vare. Produksjonsprøvene må minst kunne identifiseres med artikkel- eller batchnummer.

§ 7-6-2 Hvem klassifiseringsuttalelsen gjelder for

Vareførselsforskriften § 7-6-2 sier hvem klassifiseringsuttalelsen gjelder for og hvor lenge den er gyldig.

 • En klassifiseringsuttalelse utstedes i navnet til den som skal importere en vare til Norge, eksportere en vare til eller fra Norge, eller som er eller vil bli produsent av en vare i Norge. Denne personen anses som innehaver av klassifiseringsuttalelsen.
 • En representant anses ikke som innehaver av en klassifiseringsuttalelse.
 • Det gis ikke en klassifiseringsuttalelse for en vare som et firma enten ikke er eller vil bli importør eller eksportør av, eller som ikke er eller vil bli produsert. Dette vil si at et firma eller person ikke kan få klassifiseringsuttalelse for f.eks. en konkurrents produkter.
 • Det gis en separat klassifiseringsuttalelse for hver enkelt vare.
 • Tolletaten kan foreta enhver kontroll eller analyse av varen for å undersøke om den er identisk med den varen det er søkt klassifiseringsuttalelse for.
 • En klassifiseringsuttalelse er kun gyldig når det er innehaver som er importør, eksportør eller produsent. Andre kan derfor ikke påberope seg en klassifiseringsuttalelse gitt til innehaver.
 • Skifter innehaveren navn uten å skifte organisasjonsnummer, anses denne å være den samme som før navnebyttet. Klassifiseringsuttalelsen er derfor å anse som gyldig.
 • Den generelle gyldighetstiden for en klassifiseringsuttalelse er tre år fra brevets dato, men kan i særskilte tilfeller forkortes. Se tollforskriften § 7-6-3.
 • Klassifiseringsuttalelsen er bare bindende for en vare som blir tollbehandlet eller produsert etter at klassifiseringsuttalelsen er avgitt. Endringer av eventuelle uriktige tollbehandlinger som er foretatt før dette tidspunktet følger de vanlige reglene for endring i tollavgiftsloven §§ 11-1, 11-2 og 11-3.

§ 7-6-3 Trekke tilbake en klassifiseringsuttalelse

§ 7-6-3 sier i hvilke tilfeller en klassifiseringsuttalelse kan trekkes tilbake.

 • En klassifiseringsuttalelse kan trekkes tilbake hvis Juridisk stab gir retningslinjer eller presiseringer som fører til endret klassifisering av den varen uttalelsen gjelder, samt når det ellers følger av forvaltningsloven § 35. Det følger også av samme paragraf at tollmyndighetene kan omgjøre sitt eget vedtak.
 • Det må søkes skriftlig hvis en klassifiseringsuttalelse som er tilbakekalt ønskes brukt i ytterligere seks måneder, jf. vareførselsforskriften § 7-6-3. Søknaden må vedlegges en bindende avtale, for eksempel kontrakt, ordre eller faktura.
 • En ny klassifiseringsuttalelse gitt som erstatning for en uttalelse som er ansett ugyldig, kan gis tilbakevirkende kraft selv om dette er til ugunst for innehaveren, jf forvaltningsloven § 35.

Vareførselsloven § 7-6 

Vareførselsforskriften §§ 7-6-1 til 7-6-10

Forarbeider

St.prp. 237 L (2020-2021) punkt 9.7

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 12-13

Ot.prp.nr.58 (2006-2007) side 101

Tolloven 1966 § 15 annet ledd

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)