Gå til innhold

§ 7-19 Bistands- og opplysningsplikt overfor tollmyndighetene

§ 7-19. Bistands- og opplysningsplikt overfor tollmyndighetene

(1) Politiet og militære myndigheter skal yte tollmyndighetene nødvendig hjelp og beskyttelse under utførelsen av oppgaver etter denne loven.

(2) Ansatte i kommunal havnevirksomhet og statsloser som under sin tjeneste eller i stillings medfør får kjennskap til overtredelser av vareførselslovgivningen eller forhold som viser at slike overtredelser tilsiktes, skal søke å hindre overtredelsen, og uten ugrunnet opphold underrette tollmyndighetene eller politiet. Opplysningene skal gis uten hinder av taushetsplikt.

Bestemmelsen omhandler politiets og militærets plikt til å bistå tollmyndighetene. I tillegg pålegger bestemmelsene visse andre yrkesgrupper underretnings- og opplysningsplikt overfor tollmyndighetene.

Politiets og militærets bistandsplikt

Bistanden tar i første rekke sikte på å gi tollmyndighetene nødvendig beskyttelse under utførelsen av tolltjenesten. I tillegg skal det ytes nødvendig hjelp. Bistandsplikten gjelder støtte slik at tollmyndighetene kan utføre sine oppgaver på en sikker og forsvarlig måte, for eksempel ved å medvirke til vakthold. Det kan eksempelvis være aktuelt å få hjelp av sjømilitæret ved kontroll av fartøyer i åpen sjø. Bistand eller hjelp fra de nevnte myndigheter utvider ikke tollmyndighetenes hjemler. Politi og militære kan imidlertid på eget grunnlag benytte egne fullmakter.

Underretnings- og opplysningsplikt for visse yrkesgrupper

Visse yrkesgrupper har plikt til om mulig å hindre tollovertredelser og uansett varsle tollmyndighetene eller politiet om forholdet. Yrkesgruppene er ansatte i kommunal havnevirksomhet og statsloser, og plikten omfatter forhold de får kjennskap til i sitt arbeid.

De nevnte yrkesgrupper kan gi opplysningene uten hinder av evt. taushetsplikt de måtte ha.


Vareførselsloven § 7-19 

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.7

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 12-3

Ot.prp. nr. 1 (2008-2009)

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 95

Tolloven 1966 § 20

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 §§ 216 og 217

Ot.prp. nr. 56 (1957)

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 1901

Tollovkommisjonens innstilling av 1891