Gå til innhold

§ 13-9 Undersøkelser mv. i beskyttelsessaker

§ 13-9. Undersøkelser mv. i beskyttelsestiltakssaker

(1) Beskyttelsestiltak kan bare iverksettes etter forutgående formelle undersøkelser. Departementet skal kunngjøre innledning og avslutning av slike undersøkelser og iverksetting av beskyttelsestiltak, sammen med opplysninger om omfang og periode vedtaket gjelder for. Fra kunngjøring til iverksetting skal det gå minst to dager.

(2) Departementet kan som ledd i saksforberedelsen innhente råd fra et særlig oppnevnt utvalg og overlate til andre tilsyns- eller kontrollmyndigheter å foreta undersøkelser.

(3) Opplysninger overgitt undersøkelsesmyndighetene under forutsetning om fortrolighet skal undergis taushetsplikt så langt annet ikke følger av lov.

(4) Departementet kan gi forskrift om undersøkelse og saksbehandling i saker om beskyttelsestiltak, herunder om undersøkelsesprosedyrer, notifikasjon, kunngjøring og iverksettelse av vedtak om tiltak og om betaling og tilbakebetaling.

§ 13-9 er en av bestemmelsene i kapittel 13 som omhandler særlige saksbehandlingsregler i handelstiltakssaker. Bestemmelsen omhandler undersøkelsesmåten i beskyttelsestiltakssaker. Beskyttelsestiltak kan iverksettes i visse tilfeller hvor importerte varer kan volde alvorlig skade for norske produsenter av tilsvarende varer. Det er departementet som foretar undersøkelsene, eventuelt kan departementet gi myndighet til et underliggende organ.

Bestemmelsen viderefører tolloven § 12-8.


Vareførselsloven § 13-9

Forarbeider

Prp. nr. 237 L (2020-2021) punkt 9.13

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 12-8

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 98

Tolltariffens innledende bestemmelser § 4

St.prp. nr 1 (2002-2003)

St.prp. nr 1 (1995-1996)