Gå til innhold

§ 2-4 Fremleggelse av varer for kontroll

§ 2-4. Fremleggelse av varer for kontroll

(1) Den som innfører en vare til tollområdet, skal legge varen frem for tollmyndighetene for kontroll.

(2) Departementet kan gi forskrift om fremleggelse, herunder om hvor og hvordan fremleggelsen skal skje, og om unntak fra fremleggelsesplikten.

Innhold

Fremleggelsesplikten ved grensepassering har vært en av grunnpilarene for tollmyndighetenes virksomhet i svært lang tid. Plikten er basert på prinsippet om at den som passerer grensen selv skal kontakte tollmyndighetene og redegjøre for varer han bringer med. Vedkommende skal melde fra om at han bringer med varer, og legge dem frem for kontroll. Brudd på denne plikten omtales ofte som smugling.

I sin enkleste form kan fremleggelsesplikten illustreres ved en reisende som henvender seg til tollmyndighetene på rød sone. Han setter to flasker vin på skranken og sier at dette er det han bringer med utover den tollavgiftsfrie kvoten. Fremleggelsesplikten oppfylles da for de to vinflaskene.

Fremleggelsesplikten har bl.a. sammenheng med tollmyndighetenes kontroll. Den som kommer med varer skal si fra om dette, slik at tollmyndighetene evt. kan foreta kontroll.

Bestemmelsen i § 2-4 viderefører tolloven § 3-1 annet til fjerde ledd, men er forenklet i tråd med dagens praksis.

Valg av rødt eller grønt felt

Tollmyndighetene har enkelte steder innført ordning hvor personer som ankommer tollområdet velger rødt eller grønt felt (eller sone). Hensikten med denne ordningen er å forenkle rutinene for oppfyllelsen av fremleggelsesplikten.

Personer som velger grønt felt, tilkjennegir med dette at de ikke bringer med varer som er omfattet av fremleggelsesplikten. Personer som bare bringer varer som er unntatt fra fremleggelsesplikten, kan passere i grønt felt.

Det er presisert i vareførselsforskriften § 2-4-1 tredje ledd at vare ikke kan fremlegges etter valg av grønt felt. Dette innebærer at det ikke er mulig å «ombestemme» seg og oppfylle fremleggelsesplikten for varer dersom man først har valgt å benytte grønt felt. Bringes varer som ikke er unntatt fra fremleggelsesplikten inn i grønt felt, er det en overtredelse av pliktene etter § 2-4.

Valg av rødt felt oppfyller ikke i seg selv fremleggelsesplikten, men er en forutsetning for oppfyllelse. Den som bringer med varer må selv redegjøre for disse (og eventuelt legge dem frem) overfor tollmyndighetene.

Unntak fra fremleggelsesplikt

Melde- og fremleggelsesplikten etter § 2-4 gjelder i utgangspunktet ved innførsel av alle varer. Det er imidlertid en rekke praktisk viktige unntak fra denne hovedregelen i vareførselsforskriften § 2-4-5.

Et sentralt unntak fra fremleggelsesplikten er vare som er unntatt deklareringsplikt ved prosedyren overgang til fri disponering etter vareførselsloven kapittel 4. Alle varer som etter kapittel 4 er unntatt fra deklareringsplikt ved prosedyren overgang til fri disponering, unntatt vare nevnt i vareførselsforskriften § 4-1-24 og § 4-1-25, er også unntatt fremleggelsesplikt.

Vare som innføres midlertidig etter § 4-6-4 første ledd bokstav a og b og annet ledd bokstav a til f er også unntatt fremleggelsesplikt. Dette unntaket omfatter reisegods til personlig bruk og yrkesutstyr av mindre verdi. I tillegg omfatter unntaket midlertidig innførsel av transportmidler, containere og utstyr som benyttes til sporing av last.

Av praktiske hensyn er også elektrisk kraft og gass som innføres via rørledning unntatt fremleggelsesplikt.

Melde- og fremleggelsesplikt for varer som innføres på vei og skinner

Dersom man bringer varer til Norge via landeveien, må man i utgangspunktet henvende seg ved et grensetollsted for å oppfylle fremleggelsesplikten. Henvendelsen må skje i åpningstiden.

Etter avtale mellom Norge og EU (gjelder hhv. Sverige og Finland) samarbeides det om tolltjenester på grenseovergangene. Dette innebærer at man kan henvende seg både ved norske grensetollsteder eller svenske/finske grensetollsteder der disse utfører tolltjeneste for norsk regning.

Det er den som rent faktisk bringer varen med som omfattes av plikten, i de fleste tilfellene føreren av transportmiddelet. En bussjåfør vil imidlertid ikke ha fremleggelsesplikt for varer som passasjerene bringer med seg. I et slikt tilfelle er det passasjerene som har plikt til å melde fra om varer som omfattes fremleggelsesplikten.

På de grenseovergangene der det er innført en ordning med rødt og grønt felt innebærer fremleggelsesplikten at man må velge rødt felt dersom man har med varer som ikke er unntatt fra fremleggelsesplikt.

Kommer man til tollområdet med tog, må man henvende seg til tollmyndighetene ved første mulige anledning. I praksis vil det ofte være det nærmeste tollsted der man forlater toget. Det er ikke et krav at passasjerene forlater toget for å oppfylle fremleggelsesplikten før man har kommet fram dit man skal, f.eks. der toget fra Sverige stopper i Fredrikstad på vei til Oslo. Her er det tilstrekkelig å henvende seg til tollmyndighetene i Oslo. Dersom Tolletaten har kontroll på toget eller på stasjonen, plikter man imidlertid å opplyse om eventuelle varer som er omfattet av fremleggelsesplikten.

Varer som medbringes som er tollbehandlet ved hjelp av KvoteAppen, er unntatt fremleggelsesplikten. Gyldig kvittering må kunne fremvises ved kontroll. Man behøver da ikke henvende seg til tollsted ved grensepassering for å oppfylle fremleggelsesplikten for disse varene. Grensepassering kan i slike tilfeller skje både på bemannede og ubemannede grenseoverganger, og også utenfor åpningstiden.

Fremleggelsesplikt for varer som innføres med fly

Dersom man bringer varer til Norge med et fly eller et annet luftfartøy, inntrer fremleggelsesplikten i utgangspunktet umiddelbart etter ankomst til lufthavnen. For varer som flyet bringer med seg vil føreren av flyet være ansvarlig for å melde fra om og fremlegge varen. Der passasjerer og mannskap selv bringer med seg varer, er det disse personene som er ansvarlig for å melde fra til tollmyndighetene når man forlater flyet.

Passasjerer og mannskap med varer omfattet av fremleggelsesplikt må bruke rødt felt der det er innført en ordning med rødt og grønt felt. Når varene som medbringes er tollbehandlet ved hjelp av KvoteAppen, anses disse som fremlagt for tollmyndighetene. Gyldig kvittering må kunne fremvises ved grensepasseringen.

Fremleggelsesplikt for varer som innføres med fartøy

Dersom man bringer varer til Norge med et fartøy, inntrer fremleggelsesplikten i utgangspunktet når man passerer inn på sjøterritoriet. Oppfyllelsen av plikten utsettes imidlertid til man legger til kai.

Føreren av fartøyet er ansvarlig for å melde fra om og fremlegge varer som skipet bringer med seg. Der de reisende (både passasjerer og besetningsmedlemmer) bringer med seg varer i land som ikke er omfattet av skipets lastemanifest, er det disse personene som skal melde fra til tollmyndighetene ved ilandstigning. Passasjerer med varer som omfattes av fremleggelsesplikt må bruke rødt felt der det er innført en ordning med rødt og grønt felt. Når varene som medbringes er tollbehandlet ved hjelp av KvoteAppen, anses disse som fremlagt for tollmyndighetene. Gyldig kvittering må kunne fremvises ved grensepasseringen. 


Vareførselsloven § 2-4 

Vareførselsforskriften §§ 2-4-1 til 2-4-9 

Forarbeider 

Prop.237 L (2020-2021) punkt 9.2 

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 3-1 

Ot.prp.nr.58 (2006-2007) s. 43-44 

Tollforskriften §§ 3-1-14 til 3-1-26 

Tolloven 1966 § 24

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959 

Tolloven 1928 § 26 annet og tredje ledd og § 37 første ledd

Innst.O. XII (1928), om § 26

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens utkast av 1901