Gå til innhold

§ 8-14 Kontrollopplysninger fra offentlige myndigheter

§ 8-14. Kontrollopplysninger fra offentlige myndigheter

(1) Offentlige myndigheter, innretninger og tjenestepersonell plikter etter krav fra tollmyndighetene å gi opplysninger som kan ha betydning for vareførselskontrollen.
(2) Uten hinder av taushetsplikt som de ellers har, skal
      a. skattemyndighetene og folkeregistermyndigheten gi opplysninger av betydning for tollmyndighetenes kontroll med vareførselen
      b. veimyndighetene gi opplysninger om motorvogn og førerkort av betydning for tollmyndighetenes kontroll med vareførselen.

Andre myndigheter plikter å gi opplysninger som kan ha betydning for vareførselskontrollen, når tollmyndighetene ber om det.

Det er tollmyndighetene som er ansvarlig for at opplysningene innhentes i tråd med formålet, som er kontroll med vareførselen. Bestemmelsen regulerer ikke hvordan opplysningene skal utleveres, slik det er gjort i tolloven § 12-2. Hvordan opplysningene skal utleveres, herunder om tollmyndighetene kan motta opplysningene elektronisk, må avklares med den aktuelle myndighet.

Etter første ledd plikter offentlige myndigheter, innretninger og tjenestepersonell etter krav fra tollmyndighetene å gi opplysninger som kan ha betydning for vareførselskontrollen. Offentlige myndigheter er departementer og underliggende etater, samt kommuner og fylkeskommuner. Med offentlig innretning menes en gren av den offentlige forvaltning som står under eget styre og som privatrettslig er et eget rettssubjekt. Eksempler på dette er Husbanken og Statens lånekasse for utdanning.

Tollmyndighetenes rett til å kreve opplysninger etter første ledd må vike når det i lov eller med hjemmel i lov er fastsatt regler om taushetsplikt for vedkommende myndighet. Slike bestemmelser har lovgivningen en rekke av, og en alminnelig bestemmelse om taushetsplikt for forvaltningsorganer er også tatt inn i forvaltningsloven § 13 flg.

Annet ledd bokstav a viderefører skattemyndighetenes og folkeregistermyndighetenes opplysningsplikt. Opplysningene skal gis uten hinder av den taushetsplikten de ellers har.

Annet ledd bokstav b bestemmer at veimyndighetene, uten hinder av taushetsplikt, skal ha plikt til å gi opplysninger av betydning for tollmyndighetenes kontroll med vareførselen. Bestemmelsen er ny i vareførselsloven. Tollmyndighetene har lang praksis for å innhente opplysninger fra registre over kjøretøy og førerkort som ledd i kontrollen med vareførselen. Slik informasjon kan være eier av kjøretøyet, kjøretøyets farge, vekt eller typebetegnelse, om kjøretøyet er meldt stjålet mv. Tollmyndighetene benytter oppslag om konkrete kjøretøy og eier for å verifisere identifikasjon og vurdere troverdigheten av opplysninger mottatt av de opplysningspliktige, men også for å vurdere hvilke kjøretøy som skal stanses for kontroll. Opplysninger fra førerkortregisteret vil gi informasjon om hvilke kjøretøy en person har tillatelse til å kjøre. I den grad opplysninger fra veimyndighetene er taushetsbelagte, er det nødvendig med særskilt hjemmel i vareførselsloven.

Vareførselsloven § 8-14 viderefører tolloven § 12-2 om andre offentlige myndigheters opplysningsplikt, men er noe endret fordi plikten til å gi opplysninger gjelder tollmyndighetenes kontroll med vareførselen.


Vareførselsloven § 8-14 

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 6.1

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven (2007) § 12-2

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) s. 94

Tolloven 1966 § 16A

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)