Gå til innhold

Kapittel 9 Samarbeid med annen stat

Generelt om tollsamarbeid

Det foregår et utstrakt samarbeid mellom tolladministrasjoner i forskjellige land. Samarbeidet kan være bistand til skolering, utveksling av informasjon om varesendinger eller samarbeid om tollbehandling og kontroll på en felles landegrense. Norge har inngått en rekke avtaler om tollsamarbeid.

Mye av tollsamarbeidet krever lovhjemmel. Et eksempel på tollsamarbeid som krever lovhjemmel er dersom samarbeidet forutsetter at den ene statens lovgiving skal anvendes på den andre statens territorium. Slike lovhjemler er inntatt i vareførselsloven kapittel 9. Det er videre en forutsetning for samarbeidet at det foreligger en folkerettslig overenskomst med annen stat. Samarbeidet er altså basert på gjensidighet.

Hvis tollsamarbeidet går ut på at begge staters lovgivning skal kunne anvendes i en grensesone, kan det også avtales at statenes personell utfører tjeneste for begge stater. Publikum kan da tollbehandle varer ut av det ene landet og inn i det andre landet samme sted. Kontroll kan også foretas på vegne av begge stater på ett sted.

Uttrykket «tollsamarbeid» i kapittel 9 må forstås som samarbeid om myndighetsutøvelse innenfor vareførselslovens saklige virkeområde, som er innhenting av opplysninger om og kontroll med varer som føres inn i og ut av tollområdet, jf. § 1-2 første ledd. Bestemmelsene i vareførselsloven kapittel 9 gjelder tilsvarende for gjensidig samarbeid om håndheving av bestemmelser om fastsetting og kontroll av tollavgift, jf. tollavgiftsloven § 1-3.