Gå til innhold

§ 8-9 Innhenting av opplysninger ved bruk av skiltgjenkjenningssystem

§ 8-9. Innhenting av opplysninger ved bruk av skiltgjenkjenningssystem

(1) Tollmyndighetene kan bruke skiltgjenkjenningssystem for å overvåke og innhente opplysninger om grensekryssende trafikk på landeveien og fergeterminaler med utenlands trafikk.

(2) Departementet kan gi forskrift om adgangen til å utlevere opplysninger til offentlige myndigheter.

§ 8-9 første ledd

Grensekryssende trafikk på landeveien og fergeterminaler med utenlandstrafikk kan etter første ledd overvåkes av tollmyndighetene ved bruk av skiltgjenkjenningssystem (ANPR). Adgangen til å lagre opplysninger innhentet ved skiltgjenkjenningssystem i inntil seks måneder følger av § 7-16 annet ledd.

Formålet med innhenting av opplysningene er å gjennomføre direkte kontroller med trafikken, men i tillegg å analysere opplysningene for planlegging og gjennomføring av framtidige kontroller. Begrepet «skiltgjenkjenningssystem» vil også omfatte annet elektronisk utstyr enn det som benyttes i dag så framt slike systemer i det vesentlige samler inn samme type opplysninger.

Det er opplysningene om kjøretøyet (billedopptak), dets kjennemerke (skiltgjenkjenning) og tid og sted for passering som er av betydning for Tolletatens kontrollvirksomhet, herunder planlegging av framtidige kontroller. Tolletaten skal ikke, og kan heller ikke, behandle opplysninger om personer i kjøretøyet på bakgrunn av kameraopptak og slik informasjon vil ikke kunne lagres. På bakgrunn av kjennemerket vil det kunne bli innhentet opplysninger om kjøretøyets eier. Det vil likevel ikke automatisk bli innhentet og lagret opplysninger om eier av kjøretøy, selv om de lagrede opplysningene gjør det mulig å identifisere eier ved oppslag i det sentrale motorvognregistret (Autosys), som forvaltes av Statens vegvesen.

Opplysningene som innhentes gjennom skiltgjenkjenningssystemet vil bli sikret på samme måte og med samme krav til sikkerhet som andre personopplysninger. Tolletaten har også rutiner og retningslinjer for tilgangsstyring ut fra prinsippet om at det skal foreligge tjenstlig behov.

§ 8-9 annet ledd

I annet ledd er det hjemmel for departementet til å gi forskrift om adgangen til å utlevere slike opplysninger. Opplysningenes art, det at de gir en oversikt over all grensekryssende trafikk på landeveien og fergeterminaler med utenlands trafikk de siste seks månedene, gjør at opplysningene i utgangspunktet vil kunne være av stor interesse for mange ulike offentlige myndigheter for svært ulikeartede formål. På grunn av risikoen for formålsutglidning går adgangen til å utlevere opplysninger etter vareførselsforskriften § 891 foran adgangen til å utlevere opplysninger til offentlige myndigheter etter § 7-11.

Utleveringsadgangen for opplysninger fra skiltgjenkjenningssystemet er videreført slik den gjaldt etter tolloven § 12-1 annet ledd da vareførselsforskriften ble sendt på høring i mars 2022. Skiltgjenkjenningssystemet ble evaluert i 2022, og eventuelle behov for endringer i regelverket vil vurderes etter dette.


Vareførselsloven § 8-9 

Vareførselsforskriften § 8-9-1

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 6.1

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 13-12

Prop. 1 LS (2016-2017) kapittel 13 (særlig punkt 13.5)