Gå til innhold

§ 2-2 Bestemmelsessted ved ankomst til tollområdet

§ 2-2. Bestemmelsessted ved ankomst til tollområdet

(2) Føreren av transportmiddel som kommer til tollområdet på vei til et innenriks sted, skal sørge for at transportmiddelet går direkte til et sted hvor tollmyndighetene er stasjonert, med mindre tollmyndighetenes tillatelse til å gå til et annet sted er innhentet på forhånd.

(2) Tollmyndighetene kan pålegge føreren av fartøy og luftfartøy å følge bestemte fly- eller seilingsleder, og kan pålegge føreren av motorvogn som er på vei til tollområdet, å følge bestemte veier.

(3) Departementet kan gi forskrift om plikter for føreren av transportmiddel, herunder om fremgangsmåten for innhenting av tillatelse, om fly- og seilingsleder og om unntak fra pliktene.

Innhold 

Bestemmelsen regulerer hvor et transportmiddel kan gå når det kommer til tollområdet. Det er føreren som er ansvarlig for at reglene overholdes. Bestemmelsen henger sammen med melde- og opplysningsplikten om transportmiddelet, besetning og varer som bringes med som last i § 2-3, samt fremleggelsesplikten i 2-4. Bestemmelsen i § 2-2 viderefører tolloven § 3-2 uten endringer.

Bestemmelsessted for fartøy ved ankomst til tollområdet

Den som kommer til tollområdet med fartøy, skal føre fartøyet direkte til sted der tollmyndighetene er stasjonert. Med sted hvor tollmyndighetene er stasjonert menes en kommune hvor det er tollsted, jf. vareførselsforskriften § 2-2-1 første ledd. Fører av norsk marinefartøy skal gå direkte til sjømilitær stasjon eller sted hvor tollmyndighetene er stasjonert, jf. annet ledd. Fritidsfartøy er unntatt fra bestemmelsen dersom fartøyet og passasjerene ombord bare har med varer som er unntatt fra deklareringsplikt eller innføres midlertidig. Det er gitt nærmere vilkår for unntaket om bestemmelsessted for fritidsfartøy i § 2-2-1 tredje ledd. Dersom fritidsfartøyet innføres som en vare, må fartøyet gå direkte til sted der tollmyndighetene er stasjonert.

Norske fiske- og fangstfartøy og fartøy som frakter petroleumsprodukter er unntatt fra bestemmelsen dersom de ikke har anløpt utenlandsk havn på turen, jf. § 2-2-1 fjerde og femte ledd. I tillegg er det vilkår at fartøyet ikke har andre varer om bord som ikke har gått over i fri disponering enn evt. egen fangst eller petroleumsprodukter fra norsk del av kontinentalsokkelen.

Det er mulig å søke om unntak fra plikten til å gå direkte til tollsted. Se nedenfor om forenklede rutiner.

Bestemmelsessted for fly ved ankomst til tollområdet

Den som kommer til tollområdet med fly, skal føre dette direkte til en internasjonal flyplass.

Småfly med vekt inntil 5700 kg og maksimum 10 passasjerer kan i tillegg bruke andre nærmere angitte landingsplasser (se vedlegg 3 til forskriften) i forbindelse med private flyginger og taxiflyginger i trafikk mellom Norge og øvrige Schengen-land. Dette er avhengig av at det inngis reiseplan til Nasjonalt Operasjonssenter i Tolletaten minst fire timer før ankomst og at passasjerene ombord kun medbringer reisegods på vilkårene som følger av vareførselsforskriften § 2-2-2 tredje ledd. Det er ikke tillatt å forlate luftfartøyet før ankomsttiden som er oppgitt til tollmyndighetene og medbrakte varer skal heller ikke fjernes fra luftfartøyet før dette tidspunktet. Meldingen sendes pr e-post til tollops@toll.no. Grunnen til at meldingen skal sendes dit, er at man der har døgnbemanning som kan ta i mot meldingen uavhengig av de lokale tollmyndighetenes åpningstid.

Det er mulig å avtale ankomst til andre landingsplasser med tollmyndighetene i forkant. Dette er særlig praktisk for helikoptertrafikken fra Nordsjøen, som i en del tilfeller ikke går til internasjonale flyplasser. Se nedenfor om forenklede rutiner.

Bestemmelsessted for motorvogn ved ankomst til tollområdet

Den som kommer til tollområdet med motorvogn, skal følge vei hvor tollmyndighetene er stasjonert og følge den til nærmeste tollsted. Der svenske eller finske myndigheter utfører tolltjeneste også for Norge, gjelder tilsvarende plikt vis a vis disse. Plikten henger sammen med fremleggelsesplikten i § 2-4, der føreren også har en plikt til å bruke bestemte grenseoverganger dersom det er varer i motorvognen som skal tollbehandles. Tilsvarende gjelder dersom selve motorvognen innføres som vare og skal tollbehandles.

Turister på ferie i Norge som oppfyller vilkårene for midlertidig bruk av ufortollet motorvogn og personer med norskregistrert kjøretøy behøver ikke å kjøre direkte til tollsted dersom de bare har med seg varer som er unntatt fra melde- og fremleggelsesplikten.

Forenklede rutiner

Det er mulig å søke om unntak fra plikten til å kjøre direkte til tollsted. Det må søkes på forhånd, og tollmyndighetene kan gi en transportør generell tillatelse til dette dersom vilkårene som er beskrevet i vareførselsforskriften § 2-4-7 annet og tredje ledd er oppfylt, jf. § 2-2-6

Tillatelse til å gå til uthavn, dvs. et sted der tollmyndighetene ikke er stasjonert, gis som regel ved at tollmyndighetene aksepterer opplysninger om slikt anløpssted på en melding som sendes på forhånd om fartøyets ankomst, se også § 2-3. 


Vareførselsloven § 2-2 

Vareførselsforskriften §§ 2-2-1 til 2-2-6 

Forarbeider

Prop.237 L (2020-2021) punkt 9.2

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 3-2 

Ot.prp.nr.58 (2006-2007) s. 44 

Tollforskriften §§ 3-2-1 til 3-2-6 

Tolloven 1966 §§ 21

Ot.prp.nr. 19 (1965-1966) 

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959 

Tolloven 1928 §§ 12, 13, 14, 15 annet ledd, 37 annet ledd, 138 og 140 første ledd

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens utkast av 1901