Gå til innhold

§ 8-3 Vilkår for undersøkelse av personer

§ 8-3. Vilkår for undersøkelse av personer

For å kontrollere varer som føres inn i eller ut av tollområdet, kan tollmyndighetene undersøke personer som
a. er på vei til eller fra grensen
b. mistenkes for å unndra varer fra kontroll, og som er
          1. i bygninger eller på steder som nevnt i § 8-2 bokstav c eller
          2. ved ankomst- eller avreisested for luftfartøy, fartøy, buss eller tog med utenlandstrafikk, eller i transportmiddelet.

Bestemmelsen omhandler vilkårene for hvor og når tollmyndighetene kan undersøke personer for å kontrollere varer.

Tollmyndighetene kan som del av vareførselskontrollen undersøke person fordi den reisende kan frakte varer festet på klærne, sko, hodeplagg eller til kroppen. Varen kan være synlig eller skjult. Narkotika, våpen, valuta eller høyverdivarer kan for eksempel være kamuflert i skjulte lommer, under sålen på skoene, inne i et hodeplagg osv. Reisende kan også skjule ulovlige varer som narkotika inne i kroppen, ved bruk av kroppens hulrom eller ved å svelge «varen». Undersøkelse av person kan ikke gjøres for annet formål, som for eksempel for å avdekke om personen bærer med seg id-dokumenter eller annet som kan være av betydning for om vedkommende har lovlig opphold.

Det er et grunnleggende skille mellom:

  • personer som er på vei til eller fra grensen, og
  • andre personer

§ 8-3 første ledd bokstav a – personer på vei til eller fra grensen

For personer som er på vei til eller fra grensen kan tollmyndighetene undersøke enhver person, uten krav til mistanke om brudd på regelverket. Dette omfatter både reisende som ferdes til fots og de som benytter transportmiddel. Det avgjørende er om vedkommende er på vei til eller fra grensen. Om en person er på vei til eller fra grensen, må avgjøres ved alminnelig sannsynlighetsovervekt. Bestemmelsen er ment å omfatte personer som faktisk har krysset grensen på vei inn i landet, eller som har til hensikt å krysse grensen ut av landet. Regelverket stiller ikke et krav om nærhet til grensen, men sannsynligheten for at personen er på vei til eller fra grensen er størst i grensenære områder, på flyplasser og på anløpssteder for fartøy i utenrikstrafikk. Det avgjørende er hvordan situasjonen fremstår for tollmyndighetene når de beslutter å undersøke personen, og ikke om det i ettertid viser seg at vedkommende faktisk ikke var på vei til eller fra grensen.

For personer om bord i tog eller ferge som har vært i innenlands havn (p.t. ferge i rute mellom Danmark, Stavanger og Bergen), må tollmyndighetene avklare om vedkommende kommer fra utlandet, ved f.eks. å be personene fremlegge billett eller be om annen informasjon.

§ 8-3 første ledd bokstav b – andre personer

For å kunne kontrollere andre personer er det krav om at personene må være på visse steder. Personen må enten:

  • Oppholde seg på steder med nær tilknytning til vareførsel over grensen (i bygninger eller på steder der varer som er ført inn i tollområdet eller skal føres ut av tollområdet, er losset eller lastet), eller
  • være ved ankomst- eller avreisested for luftfartøy, fartøy, buss eller tog med utenlandstrafikk, eller
  • være i transportmiddelet.

I tillegg er det to vilkår som må være oppfylt.

  • Det må være undersøkelse for kontroll av pågående vareførsel
  • Personen må mistenkes for å unndra varer fra kontroll

Kravet til mistanke er ikke strengt, men det må være noen objektive holdepunkter. Mistanke kan oppstå både på grunn av hendelser på stedet, som antakelse om at en reisende leverer varer til en ikke-reisende for å unndra varene fra kontroll, men også på grunnlag av etterretning.

Begrunnelsen for bestemmelsen er at tollmyndighetene har behov for å kunne kontrollere passasjerer på tog og ferger som kommer fra utlandet, også når transportmiddelet har tatt med passasjerer fra stopp innenlands før det kommer til endelig ankomststed. Dersom tollmyndighetene har grunn til å tro at passasjeren har passert grensen, kan de foreta undersøkelse etter § 8-3 bokstav a. Ved sammenblanding av passasjerer, vil imidlertid passasjerer som ikke har passert grensen, kunne overta varer og dermed medvirke til å unndra varer fra tollmyndighetenes kontroll. Dersom tollmyndighetene har mistanke om slike forhold, må de ha adgang til å undersøke vedkommende.

Tollmyndighetene vil kunne forfølge og stanse en person på såkalt «ferske spor» som en del av kontrollen etter § 8-3 første ledd bokstav a og b, og bestemmelsene anses dermed å videreføre tolloven § 13-1 bokstav e nr. 5.


 Vareførselsloven § 8-3 

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) kap 6.1

Tidligere bestemmelser og forarbeider:

Tolloven 2007 § 13-1 første ledd nr. 5

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 102

Tolloven 1966 § 12 første ledd nr.5

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 § 16

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 1901