Gå til innhold

§ 6-2 Tollverdi

§ 6-2. Tollverdi

En vares tollverdi skal fastsettes etter reglene i §§ 6-3 flg. og i samsvar med WTO-avtalen om gjennomføring av artikkel VII i Generalavtalen om tolltariffer og handel 1994.

Bestemmelsen slår fast at en vares tollverdi skal fastsettes etter §§ 6-3 flg. og i samsvar med WTO-avtalen om gjennomføring av artikkel VII i Generalavtalen om tolltariffer og handel 1994 (tollverdiavtalen). WTO-avtalen er den folkerettslige forankringen for de norske tollverdireglene. Regelverket må derfor tolkes i samsvar med avtalen og uttalelser fra de relevante tolkningsorganene (tollverdikomiteen i WTO og den tekniske tollverdikomiteen i WCO).

I §§ 6-3 flg. er det seks metoder for å fastsette tollverdien. Metoden i § 6-3 skal prøves først. Kan ikke tollverdien fastsettes etter denne metoden, skal man prøve om tollverdien kan fastsettes etter en av de etterfølgende metodene, i den rekkefølgen de står i loven. På visse vilkår er det likevel anledning til å endre rekkefølgen mellom §§ 6-7 og 6-8.
Bestemmelsen viderefører tolloven § 7-2 om toll etter verdi og forholdet til WTO-avtalen. 


Vareførselsloven § 6-2 

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.6

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 7-2

Ot.prp. nr 58 (2006-2007)

Tolltariffens innledende bestemmelser § 8

St.prp. nr 1 (1994-1995)

Tolltariffens innledende bestemmelser § 5

St.prp. nr. 1 (1980-1981)

St.prp. nr. 25 (1979-1980)

Forskrift 3. desember 1980 nr. 4917