Gå til innhold

§ 5-8 Aksept av deklarasjon

§ 5-8. Aksept av deklarasjon

(1) En deklarasjon aksepteres når den oppfyller vilkårene i §§ 5-6 og 5-7 og varen som deklarasjonen gjelder, er fremlagt for tollmyndighetene.

(2) Tidspunktet for aksept skal legges til grunn ved anvendelse av bestemmelsene som gjelder for prosedyren utførsel.

Bestemmelsen regulerer tidspunktet for når en deklarasjon anses å være akseptert av tollmyndighetene. Tidspunktet har betydning for anvendelse av bestemmelsene som gjelder for prosedyren utførsel. Tilsvarende bestemmelse om aksept av en deklarasjon ved innførsel følger av § 3-4.

Første ledd slår fast at en deklarasjon aksepteres når den oppfyller vilkårene i §§ 5-6 og 5-7. Det vil si at deklarasjonen, som skal være tilpasset prosedyren utførsel, er utfylt med alle nødvendige opplysninger, og at vilkårene i § 5-7 er oppfylt. Også ved utførsel leveres de fleste deklarasjoner i TVINN-systemet. De anses da å være akseptert når de passerer «input-kontrollen». Input-kontrollen omfatter blant annet om det er oppgitt gyldig varenummer, og om avgifter og tillatelser knyttet til varenummeret er oppgitt. Det er i tillegg et vilkår at varen som omfattes av deklarasjonen, er fremlagt for tollmyndighetene. At varen er fremlagt, betyr ikke at den faktisk er fremlagt, men at den er fysisk tilgjengelig for tollmyndighetenes kontroll.


Vareførselsloven § 5-8 

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.5