Gå til innhold

§ 12-11 Forenklet forelegg

 

§ 12-11. Forenklet forelegg

(1) Tollmyndighetene kan ilegge straff ved forenklet forelegg for mindre alvorlige overtredelser. Forenklet forelegg ilegges etter faste satser, på stedet eller i ettertid. I forenklet forelegg kan straffebudet og det straffbare forholdet betegnes ved stikkord eller på lignende måte.

(2) Forelegget skal omfatte inndragning av varene som har vært gjenstand for overtredelsen, eller et beløp som svarer til varenes verdi.

(3) Forelegg som er skrevet ut på stedet, faller bort dersom det ikke straks vedtas. Er siktede under 18 år, kan det gis en kort frist for vedtagelse av forelegget. For forelegg som er skrevet ut i ettertid, gjelder straffeprosessloven § 256 første ledd nr. 5 tilsvarende. Slikt forelegg faller bort dersom det ikke vedtas innen fristen.

(4) Påtalemyndigheten kan til gunst for siktede oppheve et vedtatt forelegg.

(5) Departementet kan gi forskrift om bruk av forenklet forelegg, herunder om hvilke overtredelser som omfattes, bøtesatser, subsidiær fengselsstraff, inndragning og fremgangsmåten når forelegget skrives ut i ettertid.

Nytt digitalt forenklet forelegg

Tolletaten har utviklet en digital løsning for forenklet forelegg som etter hvert vil overta for utferdigelse på papirblankett.

De digitale forenklede foreleggene blir utstedt og godkjent på mobiltelefoner, som tjenestepersonene bærer med seg. Tolletaten er forpliktet til å gi reisende en kvittering for inndratte varer, og derfor blir gjenpartsbrevet utlevert som en lenke på SMS til det telefonnummeret den reisende oppgir. Her finner du spørsmål og svar om digitalt forenklet forelegg.

Innhold

Vareførselsloven § 12-11

Det forenklede forelegget ilegges etter faste bøtesatser fastsatt i forskrift, og omfatter inndragning av de varene som har vært gjenstand for overtredelsen. Unntaksvis kan det istedenfor varen inndras et beløp tilsvarende varenes verdi. Ved smugling av flere varetyper legges bøtene sammen. Dersom samlet bot overstiger kr 20 000, politianmeldes forholdet.Det er gitt en egen instruks om forenklet forelegg.

Adgangen til å ilegge forenklet forelegg for mindre alvorlige overtredelser innebærer at tollmyndighetene ilegger en strafferettslig reaksjon uten å involvere politiet eller påtalemyndigheten. I slike saker skal det ikke ilegges andre administrative sanksjoner etter loven her for samme overtredelse. Saker hvor forenklet forelegg benyttes, kjennetegnes ved at det sjelden er tvil om at de objektive og subjektive vilkårene for straff er oppfylt. Det ligger da godt til rette for å avgjøre saken på stedet ved forenklet forelegg.

Forenklet forelegg benyttes overfor privatpersoner som, uten å legge varene frem for tollmyndighetene, innfører reisegods over de beløps- og/eller kvotebestemmelsene om alkohol og tobakk mv. som gjelder for tollavgifts- og avgiftsfri innførsel av reisegods.
Bestemmelsen i vfl. § 12-11 viderefører tolloven § 16-9.

Vareførselsforskriften § 12-11

Til § 12-11-1

Hjemmelen til forenklet forelegg i vareførselsloven § 12-11 må leses i sammenheng med straffebudet i vareførselsloven § 12-5. I praksis vil bare alternativene i § 12-5 bokstav a og b være aktuelle, og etter vareførselsforskriften § 12-11-1 første ledd er hjemmelen begrenset til situasjoner ved innførsel.

Første ledd bokstav a til h angir hvilke varer det kan ilegges forenklet forelegg for å innføre ulovlig. I tillegg angis ulike bøtesatser basert på mengden vare som innføres. Bokstavene a til g angir bestemte varetyper, mens bokstav h angir andre varer til en verdi inntil 20 000 kr. Bøterammene strekker seg fra 400 kroner ved de minst alvorlige bruddene, til 9 500 kroner for de mest alvorlige bruddene.

Etter annet ledd kan det ikke utstedes forenklet forelegg for vare som det kreves særskilt tillatelse til å innføre. Unntaket for alkohol i tollforskriften § 16-9-1 annet ledd siste punktum videreføres ikke ettersom det ikke kreves særskilt tillatelse for privatpersoner til å innføre alkohol.

Det følger av tredje ledd at dersom én og samme overtredelse innebærer at flere varetyper innføres, legges bøtebeløpene sammen til én felles bot. Forenklet forelegg kan ikke utferdiges dersom bøtebeløpene til sammen overstiger 20 000 kroner.

Bestemmelsen viderefører i første og tredje ledd tollforskriften § 16-9-2 første og tredje ledd uten andre endringer enn oppdaterte hjemmelshenvisninger. Annet ledd viderefører tollforskriften § 16-9-1 annet ledd første punktum. Definisjonen av «ulovlig vareførsel» i tollforskriften § 16-9-1 første ledd anses overflødig og videreføres ikke. Tilsvarende gjelder tollforskriften § 16-9-2 annet ledd. Dette er ikke ment å innebære noen endring av tollmyndighetenes adgang til å ilegge forenklet forelegg.

Til § 12-11-2

Bestemmelsens første ledd fastslår at ileggelse av forelegget skal omfatte inndragning av de varer innført eller forsøkt innført ulovlig.

Annet ledd oppstiller et unntak fra hovedregelen i første ledd. Dersom det er rimelig av hensyn til siktede, kan det istedenfor varen inndras et beløp som svarer til varens verdi. Det samme gjelder dersom det er upraktisk for tollmyndighetene å ta hånd om varen. Dersom den reisende får beholde varen etter denne bestemmelsen, skal varen underlegges prosedyren overgang til fri disponering. Dette innebærer bl.a. at det skal beregnes tollavgift, jf. tollavgiftsloven § 2-1 første ledd.

Bestemmelsen viderefører tollforskriften § 16-9-3 uten andre endringer enn noen språklige justeringer som følge av terminologi i vareførselsloven.

Til § 12-11-3

Bestemmelsen angir den fengselsstraffen som inntrer dersom boten ikke blir betalt. Lengden på fengselsstraffen avhenger av botens størrelse, jf. bokstav a til f.

Bestemmelsen viderefører tollforskriften § 16-9-4 uten endringer.

Til § 12-11-4

Bestemmelsen stiller krav til utferdigelsen av forelegget. Etter første ledd skal forenklet forelegg som hovedregel utferdiges i umiddelbar tilknytning til overtredelsen og i siktedes nærvær. Forelegg som er skrevet ut på stedet, faller bort dersom det ikke straks vedtas. Er siktede under 18 år, kan det gis en kort frist for vedtakelsen av forelegget.

Annet ledd oppstiller et unntak fra kravet om umiddelbar tilknytning. Forelegget kan likevel utferdiges i ettertid på bakgrunn av rapporter fra finske eller svenske tollmyndigheter. I så fall skal forelegget inneholde en oppfordring til siktede om å vedta forelegget innen en fastsatt frist som i alminnelighet bør være fra tre til ti dager. Denne delen av bestemmelsen tilsvarer forskrift 28. juni 1985 nr. 1679 om ordningen av påtalemyndigheten (påtaleinstruksen) § 20-2 første ledd nr. 5. Forelegget faller bort dersom det ikke vedtas innen fristen.

Bestemmelsen viderefører tollforskriften § 16-9-5 uten endringer.

Til § 12-11-5

Bestemmelsen inneholder formkrav som må være oppfylt for at forelegget skal være gyldig.

Forelegget skal dateres og underskrives av representant for tollmyndighetene. Hva forelegget skal inneholde følger av bokstav a til c. Innholdskravene tilsvarer i det vesentlige kravene i straffeprosessloven § 256 og påtaleinstruksen § 20-2.

Bestemmelsen viderefører tollforskriften § 16-9-6 uten endringer.

Til § 12-11-6

Bestemmelsen åpner for å annullere forelegg som inneholder skrivefeil, regnefeil eller andre åpenbare uriktigheter eller utelatelser som oppdages i umiddelbar tilknytning til vedtakelsen. Nytt forelegg må da utferdiges.

Tollforskriften § 16-9-7 annet ledd om påtalemyndighetens kompetanse til å oppheve vedtatt forelegg videreføres ikke ettersom bestemmelsen er videreført i vareførselsloven § 12-11 fjerde ledd.

Bestemmelsen viderefører tollforskriften § 16-9-7 første ledd delvis.


Vareførselsloven § 12-11

Vareførselsforskriften §§ 12-11-1 til 12-11-6

Forarbeider 

Prop.237 L (2020-2021) punkt 9.12

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007

Tolloven § 16-9

Tollforskriften §§ 16-9-1 til 16-9-7

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) s. 107

Tolloven 1966 § 68

Ot.prp. nr. 45 (1996-1997)

Ot.prp. nr. 62 (1982-1983)