Gå til innhold

§ 8-13 Kontroll hos den opplysningspliktige

§ 8-13. Kontroll hos den opplysningspliktige

(1) Tollmyndighetene kan foreta kontroll hos den som skal gi opplysninger etter §§ 8-10, 8-11 og 8-12. Den opplysningspliktige plikter ikke å gi adgang til kontroll i sitt private hjem, med mindre vedkommende utøver næringsvirksomhet fra hjemmet.

(2) Ved kontroll som nevnt i første ledd skal den opplysningspliktige gi opplysninger som vedkommende plikter å gi etter §§ 8-10, 8-11 og 8-12. Den opplysningspliktige skal også gi tollmyndighetene adgang til å undersøke lokaler og varer og gjennomgå fysisk og digital informasjon mv. Tollmyndighetene kan kreve vareprøver uten vederlag. Ved gjennomsyn av virksomhetens fysiske og digitale informasjon kan tollmyndighetene kopiere informasjon til datalagringsmedium for senere gjennomgang hos den opplysningspliktige eller hos tollmyndighetene.

(3) Om nødvendig kan det kreves hjelp av politiet til å få utlevert regnskapsmateriale, bøker, dokumenter, varer mv.

(4) Ved kontroll som nevnt i første ledd skal den opplysningspliktige eller en fullmektig være til stede og yte nødvendig veiledning og bistand når tollmyndighetene krever det.

(5) Departementet kan gi forskrift om tollmyndighetenes fremgangsmåte ved kontroll etter denne paragrafen.

Tollmyndighetene kan foreta kontroll hos den som plikter å gi opplysninger etter loven, det vil si opplysningspliktige etter §§ 8-10, 8-11 og 8-12. Opplysningspliktens innhold ved stedlig kontroll er den samme som for plikten til å gi opplysninger etter §§ 8-10, 8-11 og 8-12.

Etter første ledd kan tollmyndighetene foreta kontroll hos den som er opplysningspliktig etter §§ 810 til 812. Kontrolladgangen omfatter imidlertid ikke den opplysningspliktiges private hjem, med mindre vedkommende utøver næringsvirksomhet der.

Annet ledd regulerer omfanget av opplysningsplikten ved slik stedlig kontroll, og begrenser den til de opplysningene som er pliktige etter §§ 8-10 til 8-12. I tillegg skal den opplysningspliktige gi tollmyndighetene adgang til å undersøke lokaler og varer og gjennomgå virksomhetens fysiske og digitale informasjon mv.

Det er ikke et vilkår for å foreta kontroll hos den opplysningspliktige at tollmyndighetene først har forsøkt å innhente kontrollopplysningene. Tollmyndighetene kan velge om de ønsker å be om opplysninger, eller om de ønsker å møte opp hos den opplysningspliktige. Sistnevnte kan være aktuelt i tilfeller hvor tollmyndighetene antar at det kan være en risiko for at den opplysningspliktige vil forsøke å unndra tilgjengelige opplysninger fra kontroll, slik at oppmøte i større grad vil kunne sikre tollmyndighetene de ønskede opplysningene.

Plikten til å gi adgang omfatter virksomhetens arkiver der tollmyndighetene har holdepunkter for at det kan finnes opplysninger av betydning for det som skal kontrolleres. Tollmyndighetene er ikke bundet av anvisninger fra den opplysningspliktige for å identifisere relevante opplysninger. For tollmyndighetene vil det kunne være aktuelt å undersøke om varer som kjøretøyer, båter, prefabrikkerte bygg og elementer mv. er innført utenfor tollmyndighetenes kontroll. Tolletaten kan også kontrollere lokaler hvor varer oppbevares. Kontrollen kan også omfatte butikker, restauranter mv. dersom tollmyndighetene har begrunnet mistanke om at det omsettes varer som er ulovlig innført. Slike kontroller kan blant annet gjennomføres som ledd i samordnede kontroller med andre myndigheter.

Ved gjennomgang av fysisk og digital informasjon kan tollmyndighetene kopiere til datalagringsmedium for senere gjennomgang, enten hos den opplysningspliktige eller hos tollmyndighetene. Tollmyndighetene kan dessuten kreve vareprøver uten å betale for dem.

Tollmyndighetenes adgang til å bruke makt etter § 8-6 gjelder ikke ved kontroll hos den opplysningspliktige etter paragrafen her, men det følger av tredje ledd at tollmyndighetene om nødvendig kan kreve hjelp av politiet for å få utlevert regnskapsmateriale, bøker, dokumenter, varer mv.

Fjerde ledd bestemmer at den opplysningspliktige eller en fullmektig har plikt til å være til stede og yte nødvendig veiledning og bistand under kontrollen dersom tollmyndighetene krever det.

Forvaltningsloven § 15 om fremgangsmåten ved gransking o.l. gir blant annet regler om plikt til å legitimere seg, meddele formålet med forretningen og oppgi hjemmelen for den. Disse reglene gjelder for tollmyndighetene når de foretar kontroll hos opplysningspliktige etter paragrafen her. Etter femte ledd kan departementet gi forskrift til utfylling av forvaltningslovens regler, og det er gitt detaljerte opplysninger i vareførselsforskriften §§ 8-13-1 til 8-13-10.

Etter vareførselsforskriften § 8-13-1 første ledd er det tollmyndighetene som selv bestemmer i det enkelte tilfelle om det skal foretas kontroll av informasjon i dokumenter, systemer, programvare mv., og i hvilken utstrekning og på hvilken måte dette eventuelt skal gjøres. Dokumentasjonen etter denne bestemmelsen omfatter også dekksdagbok som hadde en egen bestemmelse i tollforskriften § 13-4-10. Ordlyden i første ledd er noe justert, slik at «kontroll av dokumenter og programvare» i tollforskriften er byttet ut med «kontroll av informasjon i dokumenter, filer, systemer, programvare mv.». Annet ledd regulerer behandling av overskuddsinformasjon.

Vareførselsforskriften § 8-13-2 stiller krav om at alle som deltar i tollmyndighetenes kontroll hos opplysningspliktige skal legitimere seg for å vise at man rettmessig utøver kontrollmyndigheten, samt for å gi den som kontrolleres et kontaktpunkt hos tollmyndighetene.

Vareførselsforskriften § 8-13-3 sikrer at opplysningspliktige i oppstarten av kontroll skal orienteres om sine plikter og rettigheter. Den som kontrolleres har opplysningsplikt om alle forhold som er relevante for kontrollen, og vedkommende plikter å medvirke til kontrollen. Den som kontrolleres har rett til å påklage pålegg om å medvirke ved undersøkelsen.

Etter vareførselsforskriften § 8-13-4 første ledd skal tollmyndighetene ved kopiering av elektronisk lagret informasjon, benytte teknikker og programvare som sikrer dataenes konfidensialitet og integritet. Ifølge annet ledd bør kopiering av filer mv. skje hos den opplysningspliktige, med mindre vedkommende samtykker i at kopieringen kan skje på annet sted som tollmyndighetene disponerer. Bestemmelsens annet ledd har fått en oppdatert språklig ordlyd som ikke medfører materielle endringer fra tollforskriften § 13-4-4. Tredje ledd fastslår at dersom den opplysningspliktige deler elektroniske systemer eller annet lagringsmedium for digital informasjon, med andre, og systemet eller lagringsmediet er innrettet slik at tollmyndighetene ikke umiddelbart kan skille mellom hvilke opplysninger som gjelder den opplysningspliktige (sammenblandet informasjon), kan hele dokumentasjonen kopieres.

Etter fjerde ledd kan det - med samtykke - fjernes utstyr fra den opplysningspliktiges lokaler i forbindelse med kopieringen. Det skal i så fall nedtegnes hvilket utstyr som tas med, samt når og hvordan tilbakelevering skal skje. Både den opplysningspliktige og tollmyndighetene skal undertegne dokumentet.

Vareførselsforskriften § 8-13-5 regulerer tollmyndighetens tilgang til utlevert elektronisk informasjon. Begrepet «arkiv» fra tollforskriften er byttet ut med formuleringen «elektronisk informasjon», for å klargjøre at det ikke er arkiv i arkivlovens betydning som reguleres. Første ledd sikrer at tilgangen til kopier som tollmyndighetene har tatt av elektronisk informasjon skal lukkes når det ikke lenger er behov for slik tilgang. Lukking skal skje senest når endelig rapport om kontroll er ferdigstilt. Når tilgangen er lukket, kan tollmyndighetene ikke søke eller foreta annen gjennomgang av den elektroniske informasjonen. Annet ledd bestemmer at elektronisk informasjon kan åpnes igjen, for å bekrefte eller avkrefte opplysninger fra den opplysningspliktige, for å verifisere tidligere uttrukne data eller hvis saksbehandlingen viser at det er behov for ytterligere opplysninger eller dokumentasjon. Dersom tilgangen til elektronisk informasjonen gjenåpnes, skal den opplysningspliktige varsles om gjenåpningen.

Etter vareførselsforskriften § 8-13-6 kan den opplysningspliktiges klage over pålegg om gjennomsyn av fysisk og digital dokumentasjon. Første ledd fastslår at pålegget skal etterkommes selv om klagen ikke er avgjort. Annet ledd sier at dersom pålegg om utlevering av papirdokumenter, elektronisk lagrede opplysninger, programmer eller programsystemer påklages, skal papirdokumentene, lagringsmediet, enheten det sitter i eller en kopi av den elektroniske informasjonen forsegles. Etter tredje ledd er det tollmyndighetene som beslutter hva som skal forsegles. Denne beslutningen kan ikke påklages. Ifølge fjerde ledd skal forseglet materiale deponeres hos tollmyndighetene til klagen er avgjort. Etter femte ledd skal det forseglede materialet overleveres klageren, hvis klageren gis medhold og det forseglede materialet tilhører klageren. Dersom forseglet materiale er lagret på lagringsmedier som tilhører tollmyndighetene, skal opplysningspliktiges data slettes etter reglene for sletting etter § 8-13-9. Femte ledd sier også at den opplysningspliktige gis anledning til å være til stede når forseglingen brytes, dersom det ikke vil føre til nevneverdig forsinkelse. Sjette ledd sier at klageren skal underrettes dersom klageren ikke får medhold.

Etter vareførselsforskriften § 8-13-7 skal det ved etterkontroll etter vareførselsloven § 8-13 utarbeides en rapport. Ved kontroll hos den opplysningspliktige skal rapporten, ifølge første ledd, inneholde når kontrollen fant sted med angivelse av formålet og lovhjemmelen, opplysninger om varsel, hvem som var til stede ved kontrollen og kontaktperson, oversikt over dokumenter, filer, systemer, programvare mv. som ble utlevert til myndighetene ved kontrollen, oversikt over de faktiske forhold av betydning for kontrollen, med oppdeling på henholdsvis faktiske opplysninger som gjelder den opplysningspliktige som kontrollen ble avholdt hos og opplysninger som gjelder andre opplysningspliktige, samt opplysninger om andre særlige forhold. I bokstav d er ordet «datalagringsmedium» i tollforskriften erstattet med «filer, systemer, programvare». Ved begrensede kontrollundersøkelser kan rapporten og dokumentasjonen tilpasses den kontrollen som er foretatt ifølge annet ledd. Ifølge tredje ledd skal rapport etter første ledd alltid sendes den opplysningspliktige, men eventuelle opplysninger som gjelder andre opplysningspliktige skal unntas.

Vareførselsforskriften § 8-13-8 regulerer tilbakelevering av papirdokumenter og digitale lagringsmedier. Etter første ledd skal papirdokumenter tilbakeleveres så snart som mulig, eventuelt etter at det er tatt kopier av dokumenter som antas å få betydning for kontrollen. Dersom det er behov for å beholde originaldokumenter utover rimelig tid, kan den opplysningspliktige kreve å få en kopi av dokumentene. Ifølge annet ledd skal utlånte elektroniske lagringsmedier tilbakeleveres så snart det ikke lenger er behov for dem av hensyn til kontrollen.

Vareførselsforskriften § 8-13-9 regulerer sletting av elektronisk kopiert informasjon. Første ledd sier at sletting av elektronisk kopiert informasjon skal skje på en slik måte at en rekonstruksjon av dataene ikke er praktisk mulig. Den opplysningspliktige kan kreve å være til stede ved slettingen. I tollforskriften § 13-4-9 første ledd annet punktum står det at en «representant for virksomheten» kan kreve å være til stede ved slettingen. Dette foreslås endret til «den opplysningspliktige» uten at det innebærer materiell endring. I de fleste tilfeller er det underforstått at det er representanter som utøver de opplysningspliktiges rettigheter. Se f.eks. også § 8-13-6 femte ledd som fastslår at den «opplysningspliktige» kan være til stede når forsegling brytes. Denne formuleringen er en ordrett videreføring av tollforskriften, og tollforskriften har således ikke hatt en helt entydig bruk av disse begrepene. Annet ledd gir frist for sletting av tollmyndighetenes elektroniske informasjon. Slik informasjon skal senest slettes når saken er endelig avgjort, og saken ansees som endelig avgjort når frist for endring og søksmålsfristen er utløpt, eller når det foreligger rettskraftig dom, og kravet er betalt. Tredje ledd bestemmer når kopier av elektronisk informasjon skal slettes, dersom systemet eller filene er innrettet slik at tollmyndighetene ikke umiddelbart kan skille hvilke opplysninger som gjelder hvilke opplysningspliktige (sammenblandet informasjon). I slike tilfeller skal hele den sammenblandede elektroniske informasjonen senest slettes når alle de aktuelle sakene er endelig avgjort.

Vareførselsforskriften § 8-13-10 er nærmere regulering av lovhjemmelen for å kreve vareprøver ved kontroll hos den opplysningspliktige etter vareførselsloven § 8-13. Tollforskriften hadde ikke utfyllende bestemmelser for vareprøver. Retten til å ta vareprøver ved kontroll av pågående vareførsel er ny i vareførselsloven § 8-1, og det er utdypende bestemmelser i forskrift § 8-1-3. Bestemmelsene i § 8-1-3 annet, tredje og fjerde ledd gis tilsvarende anvendelse for vareprøver etter denne paragrafen. I forskriften § 8-1-3 sier annet ledd noe om formålet med vareprøver, tredje ledd at vareprøven kan undersøkes på laboratorium og fjerde ledd at vareprøver som hovedregel skal tilbakeleveres uendret.

Vareførselsloven § 8-13 viderefører tolloven § 13-4, men begrenset til kontroll av vareførsel. Også særregelen i tolloven § 13-7 om kontroll med tollager er videreført i den generelle kontrollbestemmelsen i vareførselsloven § 8-13.


Vareførselsloven § 8-13 

Vareførselsforskriften §§ 8-13-1 til 8-13-10

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 6.1

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven (2007) § 13-4

Ot.prp. nr. 1 (2008-2009)

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 102

Tolloven 1966 § 17

Ot.prp. nr. 42 (1997-1998)

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 §§ 157 tredje ledd og 162b

Ot.prp. nr. 62 (1954)

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 1901