Gå til innhold

§ 12-8 Forsøk

§ 12-8. Forsøk

Forsøk på overtredelser som nevnt i §§ 12-5 til 12-7 er straffbart og straffes på samme måte som fullbyrdet overtredelse.

Forsøk på overtredelse av vfl. §§ 12-5 til 12-7 er straffbart. Dette innebærer at den straffbare handlingen ikke trenger å være fullt ut gjennomført for at det skal være grunnlag for å straffe.

Den som frivillig avstår fra å fullbyrde lovbruddet eller avverger at det blir fullbyrdet, straffes likevel ikke for forsøk, jf. straffeloven § 16 annet ledd.

Det å inngå en avtale med sikte på ulovlig inn-/utførsel kan væreer en særskilt type forberedende handling som kan vurderes somer straffbart etter § 12-8.

Det å inngå en avtale med sikte på ulovlig inn-/utførsel kan være en særskilt type forberedende handling som kan vurderes som straffbar etter § 12-8.

Forsøket må være forsettlig, dvs. være gjort med viten og vilje. Dette har betydning for hvilke konkrete bevis som må foreligge i saken.

Forsøk straffes på samme måte som fullbyrdet forbrytelse.

Bestemmelsen i vfl. § 12-8 viderefører tolloven § 16-1 annet ledd.


Vareførselsloven § 12-8

Forarbeider 

Prop.237 L (2020-2021) punkt 9.12

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 16-1

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 106

Tolloven 1966 § 60

Ot.prp. nr. 19 (1965-66)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 §§ 163, 164 og 169

Ot.prp. nr. 37 (1934)

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 1901

Rettspraksis

Tolloven 1966

Rt. 1995 s. 870

Rt. 1990 s. 926

RG 2003 s.933