Gå til innhold

§ 3-4 Aksept av deklarasjon

§ 3-4.Aksept av deklarasjon

(1) En deklarasjon aksepteres når den oppfyller vilkårene i §§ 3-2 og 3-3 og varen som deklarasjonen gjelder, er fremlagt for tollmyndighetene.

(2) Tidspunktet for aksept skal legges til grunn ved anvendelse av bestemmelsene som gjelder for prosedyren varen deklareres for.

En deklarasjon anses som akseptert når den oppfyller vilkårene i §§ 3-2 og 3-3 og varen som deklarasjonen gjelder, er fremlagt for tollmyndighetene. Det vil si at deklarasjonen, som skal være tilpasset den aktuelle prosedyren, er utfylt med alle nødvendige opplysninger, og at vilkårene i § 3-3 er oppfylt. At varen er «fremlagt for tollmyndighetene» innebærer at den må være fysisk tilgjengelig for tollmyndighetenes kontroll, jf. § 2-4.

De fleste deklarasjoner leveres i TVINN-systemet. De anses da å være akseptert når de passerer «input-kontrollen». Input-kontrollen omfatter blant annet om det er oppgitt gyldig varenummer og om innførselsavgifter og tillatelser knyttet til varenummeret er oppgitt.

Tidspunktet for aksept har betydning for anvendelsen av bestemmelsene som gjelder for den prosedyren varen er deklarert for. Det kan for eksempel være utgangspunktet for beregning av fristen for gjenutførsel av varer innført under prosedyren midlertidig innførsel. 


Vareførselsloven § 3-4 

Forarbeider 

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.3