Gå til innhold

§ 11-1 Tilbakehold av betalingsmidler

§ 11-1. Tilbakehold av betalingsmidler

(1) Tollmyndighetene kan holde tilbake kontanter og andre likestilte betalingsmidler til sikring av overtredelsesgebyr som kan ilegges etter § 12-3 for brudd på deklareringsplikten.

(2) Departementet kan gi forskrift om gjennomføring av tilbakeholdet.

Beløp over 25 000 NOK som innføres til eller utføres fra tollområdet skal deklareres til tollmyndighetene jf. vfl. §§ 3-2 og 4-1 første ledd og §§ 5-6 og 5-9. Ved brudd på denne plikten kan det ilegges overtredelsesgebyr etter § 12-3. Tollmyndighetene har i henhold til § 11-1 første ledd adgang til å tilbakeholde betalingsmidlene i påvente av ileggelse av overtredelsesgebyr.

Overtredelsesgebyret kan i henhold til bestemmelsen i vfl. § 12-3 utgjøre inntil 30 prosent av betalingsmidlenes pålydende. Det følger av vareførselsforskriften § 12-3-1 at gebyret skal fastsettes til 20 prosent. Et høyere beløp kan likevel tilbakeholdes dersom betalingsmidlene ikke kan deles (f.eks. verdipapirer, eller hvor det er snakk om utenlandsk valuta som må omregnes til norske kroner og hvor det er vanskelig å tilbakeholde nøyaktig 20 prosent). Det skal primært tilbakeholdes kontanter.

Ved mistanke om at betalingsmidlene er gjenstand for hvitvasking eller heleri etter straffeloven, kan det i stedet for tilbakehold være aktuelt med beslag etter straffeprosessloven § 206 og anmeldelse til politiet.

Bestemmelsen i vfl. § 11-1 viderefører tolloven § 16-15 annet ledd.


Vareførselsloven § 11-1

Vareførselsforskriften § 11-1-1

Forarbeider 

Prop.237 L (2020-2021) punkt 9.11

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven § 16-15

Tollforskriften §§ 16-15-1 og 16-15-2

Prop.1 L (2009-2010)