Gå til innhold

§ 9-1 Håndheving av annen stats bestemmelser om vareførsel i særskilt kontrollområde

§ 9-1 Håndheving av annen stats bestemmelser om vareførsel i særskilt kontrollområde

(1) Etter avtale med annen stat om tollsamarbeid eller annen gjensidig bistand kan den andre statens regler om inn- og utførsel av varer anvendes og håndheves under utøvelse av myndighet for denne staten. Også andre bestemmelser kan håndheves dersom avtalen gir grunnlag for det. Adgangen etter første og annet punktum gjelder innenfor særskilt kontrollområde opprettet etter § 9-2.

(2) Håndheving etter første ledd kan foretas av begge staters tjenestepersonell.

(3) Tvangsmidler etter annen stats lovgivning kan bare brukes i kontrollområdet vedundersøkelser i umiddelbar sammenheng med en overtredelse av § 12-6 om straff for ulovlig vareførsel, eller forsøk på slik overtredelse.

(4) Er en vare gjenstand for inndragning etter begge staters lovgivning, skal inndragningen skje til fordel for den staten der beslaget fant sted, hvis ikke annet er avtalt i det enkelte tilfellet mellom de to statenes myndigheter.

(5) Departementet kan gi forskrift om håndheving av annen stats bestemmelser om vareførsel.

Nærmere om § 9-1

Norge har en avtale om grensetollsamarbeid med EU som går ut på at statene samarbeider om tollforvaltningen på felles landegrenser. Avtalen omfatter grensene mot henholdsvis Sverige og Finland, men omfatter bare forhold som i EU reguleres av fellesskapsretten. I tillegg er det separate avtaler mellom Norge og henholdsvis Sverige og Finland som regulerer forhold som reguleres av nasjonal rett i de to landene.

Vareførselsloven § 9-1 hjemler at andre staters regler kan anvendes på særskilt kontrollområde opprettet etter § 9-2. I praksis er dette aktuelt for svenske og finske regler, herunder regler som følger av fellesskapsretten i EU.

Avtalene og § 9-1 hjemler at alle bestemmelser om vareførsel i henholdsvis Sverige og Finland kan anvendes på norsk territorium. I tillegg kan selvsagt norsk lovgivning anvendes. Reglene kan håndheves av tjenestepersonell fra Norge og Sverige i kontrollområdet ved grensen mot Sverige, og av tjenestepersonell fra Norge og Finland i kontrollområdet ved grensen mot Finland.

Tvangsmidler hjemlet i utenlands lovgivning kan bare brukes ved undersøkelser i umiddelbar sammenheng med overtredelse som er straffbar etter § 12-5. Pågripelse, beslag o.l. etter utenlandsk lovgivning er derfor bare aktuelt når ulovlig vareførsel undersøkes på frisk fot. Med "frisk fot" menes at undersøkelsen skjer i umiddelbar tilknytning at forholdet oppdages. Norsk tvangslovgivning kan imidlertid anvendes i alle situasjoner det er hjemmel for det.

Vareførselsloven § 9-1 viderefører tolloven § 14-1, men er begrenset til samarbeid på vareførselsområdet.


Vareførselsloven § 9-1

Vareførselsforskriften § 9-1-1

Forarbeid

St.prp. 237 L (2020-2021) punkt 9.9

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 14-1

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 104

Tolloven 1966 § 75

Ot.prp. nr. 13 (1993-94)

Ot.prp. nr. 108 (1992-93)

Ot.prp. nr. 19 (1965-66)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Lov av 18. desember 1959 om grensetollsamarbeid med fremmed stat § 2

Ot.prp. nr. 11 (1959-60)